ประจวบคีรีขันธ์-นอภ.หัวหิน นำเยาวชนสร้างฝายกั้นน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและแก้ปัญหาภัยแล้ง

ประจวบคีรีขันธ์-นอภ.หัวหิน นำเยาวชนสร้างฝายกั้นน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและแก้ปัญหาภัยแล้ง

ภาพ-ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

            เมื่อวันที่ 31 ม.ค. นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการสภาเด็กและเยาวชนอำเภอหัวหิน สร้างฝาย สร้างการเรียน สู่ชุมชน ที่ ศาลาหมู่บ้านป่าละอู หมู่ที่ 3 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน มี นางสาววารุณี ดอกจันทร์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบฯ นางสาวธีร์วรา อัฒพุธ ประธานสภาเด็กและเยาวชนอำเภอหัวหิน, อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่, อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน, โรงเรียนอานันท์, ตชด. ผู้นำชุมชน เด็กและเยาวชนในพื้นที่ อ.หัวหิน ที่เข้าร่วมโครงการให้การต้อนรับ
            ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบฯ ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนอำเภอ ขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและนโยบายของรัฐบาล ซึ่งสภาเด็กและเยาวชนอำเภอหัวหินได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้นโดยเล็งว่าการสร้างฝายชะลอน้ำเป็นกิจกรรมเพื่อชุมชน ตามแนวพระราชดำริทฤษฎีการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ โดยการใช้ทรัพยากรที่เอื้ออำนวยและสัมพันธ์ซึ่งกันและกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานไว้เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำทรงแนะนำให้ใช้ ฝายกั้นน้ำ หรือเรียกว่า CHECK DAM หรืออาจเรียกว่าฝายซะลอความชื้น เป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นมาเพื่อปิดกั้นทางน้ำที่อาจเป็นร่องน้ำกัดเชาะลำหัวย สำธารขนาดเล็ก บริเวณป่าต้นน้ำของลุ่มน้ำต่างๆ
            โดยทำหน้าที่ควบคุมความเร็วการไหลของน้ำให้ช้าลงในช่วงฤดูฝน ช่วยให้การกัดเซาะชะล้างและพังทลายของดินสองฝั่งสายน้ำลดลง ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในฤดูแล้ง ซึ่งโครงการดังกล่าวนอกจากช่วยป้องกันภาวะน้ำท่วมในฤดูฝนและปัญหาภัยแล้งแล้ว ยังให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และความสามัคคีให้เกิดแก่เด็กเยาวชนและชุมชน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!