ชลบุรี-บจก.อาร์.บี.โลจิสติกส์ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ชลบุรี-บจก.อาร์.บี.โลจิสติกส์ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ภาพ-ข่าว:วิรัตน์ ภิญโญ 

       อุบัติเหตุทางถนนเป็นสาเหตุสําคัญในลําดับต้นๆ ของการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายที่ตีค่าเป็นตัวเงินหรือความเสียหายที่ไม่อาจตีค่าเป็นตัวเงินได้ จากความสูญเสียดังกล่าวนับว่าเป็นภัยอย่างร้ายแรงที่จะส่งผลเสียหายต่อสังคมในภาพรวม ซึ่งรัฐบาลในยุคที่ผ่านมาจวบจนถึงรัฐบาลในยุคปัจจุบันได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะทำการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนมิให้เกิดขึ้นหรือให้เกิดขึ้นได้ในจำนวนน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยการจัดตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด อำเภอ เน้นการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญเป็นหลัก
       อุบัติเหตุทางถนนมิได้เกิดเฉพาะเส้นทางสายหลักเท่านั้น แม้แต่บนถนนสายรอง ถนนเชื่อมต่อระหว่างเขตอําเภอ หรือแม้กระทั่งถนนภายในตําบล หมู่บ้าน ซึ่งสาเหตุมาจากปัจจัยหลายประการด้วยกัน อาทิเช่น ผู้ขับขี่ขาดจิตสํานึกและวินัยจราจร, ขับรถด้วยความเร็วสูง, เมาสุรา และอีกหลายๆสาเหตุ ซึ่งล้วนแต่เกิดขึ้นในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์และรถยนต์
        กระผม นายสมศักดิ์ สิงห์แหลม ในนาม บจก.อาร์.บี.โลจิสติกส์ จังหวัดชลบุรี ขอเป็นส่วนหนึ่งในการ “รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน” โดยขอเชิญชวนผู้ที่ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน ขับรถด้วยความระมัดระวังมิให้เกิดอุบัติเหตุขณะขับขี่ ถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพ ไร้อุบัติเหตุ ไร้การสูญเสีย และมีความสุข มีความปลอดภัยตลอดการเดินทาง

CATEGORIES
TAGS
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!