ศรีสะเกษ-ต่อยอดอาชีพจากผลผลิต โคก หนอง นา แก่ครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบฯ

ศรีสะเกษ-ต่อยอดอาชีพจากผลผลิต โคก หนอง นา แก่ครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบฯ

ภาพ/ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข

          เมื่อวันที่ 1 พ.ค.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบฯ นายทองเลื่อน อินทา หมู่ที่ 12 ต.เป๊า อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ น.ส.ชนมณัฐ รอดบุญธรรม รอง ผวจ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมช่องทางการตลาดและยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรม พัฒนาศักยภาพครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต โคก หนอง นา โมเดล สู่การพึ่งตนเองได้ โดยมี นายนิวัติ น้อยผาง อดีตรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และวิทยากรครูพาทำเครือข่ายโคกหนองนา เป็นวิทยากรให้ความรู้ การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน การต่อยอดอาชีพ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และพัฒนาผลผลิตจากแปลงโคก หนอง นา โมเดล แก่ครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 506 คน
          นางรุ่งนภา นิยุทตรานนท์ ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า จ.ศรีสะเกษ มีครัวเรือนพื้นที่ต้นแบบฯ เข้าร่วมโครงการในระดับพื้นฐาน จำนวน 1,226 ครัวเรือน โดยแบ่งเป็นพื้นที่ขนาด 1 ไร่ จำนวน 484 ครัวเรือน พื้นที่ขนาด 3 ไร่ จำนวน 742 ครัวเรือน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โคก หนอง นา โมเดล มีการพัฒนาองค์ความรู้ให้รอบด้าน ส่งเสริมให้มีการแปรรูปผลผลิตต่าง ๆ ที่ได้จากแปลงโคกหนองนา ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้ชุมชนมีความสามารถในการพึ่งตนเองในเรื่องของน้ำ อาหาร และสร้างภูมิคุ้มกันชุมชนต่อสภาพปัจจุบันที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติธรรมชาติอย่างรุนแรง วิกฤตทางด้านโรคระบาด วิกฤตทางด้านความอดอยาก และวิกฤตความขัดแย้งของสงครามเศรษฐกิจหรือสงครามรูปแบบต่าง ๆ ในอนาคตต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!