ชุมพร-คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ชุมพร-คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ภาพ/ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดชุมพร

          วันนี้ (23 เม.ย. 67) ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร คณะกรรมธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากปรากฏการณ์เอลนิญโญ สภาผู้แทนราษฎร นำโดยนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ ประธานคณะกรรมาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร เพื่อศึกษาดูงานและประชุมร่วมหัวหน้าส่วนราชการ เกี่ยวกับแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากปรากฏการณ์เอลนิญโญในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร, นายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร, รวมประชุม พร้อมสรุปสถานการณ์ภัยแล้งและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง รวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยในที่ประชุมได้แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งสะท้อนปัญหาและความต้องการในแต่ละพื้นที่ ผ่านไปยังคณะกรรมาธิการฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบาย อันจะนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม
          โดยสถานการณ์ภัยแล้งและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดชุมพร โดยพื้นที่ประสบภัยแล้งและความเสียหาย ปี 2566 รวมจำนวน 8 อำเภอ 61 ตำบล 630 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 68,786 ครัวเรือน 145,198 คน พื้นที่การเกษตรได้รับผลกระทบ ได้แก่ พืชสวน 151,900 ไร่ พืชไร่ 53,499 ไร่ พืชต้นทุนสูง 33,265 ไร่ บ่อปลา 12 บ่อ โค กระบือ 450 ตัว สุกร 1,400 ตัว โดยคาดว่าปี 2567 ในช่วงเดือนเมษายนจะมีพื้นที่ประสบภัย จำนวน 7 อำเภอ 40 ตำบล 319 หมู่บ้าน 3 ชุมชน สำหรับแนวทางและแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดชุมพร มีการติดตามสภาพอากาศ และสถานการณ์น้ำในจังหวัดทุกแหล่งน้ำทุกลุ่มน้ำ และปริมาณน้ำในแหล่งเก็บน้ำขนาดต่าง ๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดภัยแล้งในพื้นที่หากเข้าสู่ภาวะวิกฤตให้แจ้งเตือนประชาชน, มีการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้งขึ้นในทุกระดับ และในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน ขึ้นทุกแห่งทั้ง 79 แห่ง ศูนย์ฯ, ให้อำเภอ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชน เพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขการขาดแคลนน้ำ, มีการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนกักเก็บน้ำ และใช้น้ำอย่างประหยัดในช่วงฤดูแล้ง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและอำเภอร่วมดำเนินการในการจัดทำฝายชะลอน้ำขนาดเล็กและการบริหารจัดการน้ำ อย่าให้เกิดความขัดแย้งในการแย่งชิงน้ำ พร้อมตรวจสอบภาชนะกักเก็บน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่หากมีการชำรุดไม่สามารถกับเก็บน้ำได้ก็ให้ดำเนินการซ่อมแซม และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท้องถิ่นเตรียมการเรื่องของถังน้ำกลางและจุดแจกจ่ายน้ำกลางในแต่ละพื้นที่กรณีที่ต้องแจกจ่ายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค, จังหวัดชุมพรดำเนินการเตรียมความพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของหน่วยงานราชการ ฝ่ายพลเรือน หน่วยทหาร องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จัดเป็นชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย ทั้งนี้ได้จัดทำบัญชีมอบหมายภารกิจของหน่วยงานต่าง ๆ ในการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบแต่ละอำเภอเมื่อถึงขั้นวิกฤต, ให้อำเภอสำรวจแหล่งน้ำในพื้นที่มีน้ำต้นทุนน้อย สำรวจแหล่งน้ำบริเวณใกล้เคียงเพื่อสูบน้ำผันน้ำ มาเติมสำหรับแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เดือดร้อน, การขอสนับสนุนฝนหลวง ผ่านการประชุมคณะกรรมการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดชุมพร เพื่อวางแผนกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการช่วยเหลือและพิจารณาความรุนแรงของภัยพิบัติในพื้นที่นั้นอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!