ศรีสะเกษ-ปลัดจังหวัดตรวจกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ของปลัดจังหวัด ประจำปี 2567

ศรีสะเกษ-ปลัดจังหวัดตรวจกำกับและติดตามผลการปฏิบัติราชการในหน้าที่ของปลัดจังหวัด ประจำปี 2567

ภาพ/ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข

          เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่หอประชุมที่ว่าการ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ นายธาตรี สิริรุ่งวนิช ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย จ่าจังหวัด ผู้แทนป้องกันจังหวัด ผู้แทนเสมียนตราจังหวัด ผู้แทนหัวหน้ากลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม ผู้แทนหัวหน้าผู้ประสานงาน ศอ.ปส.จ.ศก. และเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ ได้ลงพื้นที่ “ตรวจกำกับและติดตามผลการปฎิบัติราชการในหน้าที่ของปลัดจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567” อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนผลดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ การติดตามนโยบายสำคัญ เร่งด่วนของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง และจังหวัดศรีสะเกษ การขับเคลื่อนโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 การดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ และการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน การดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell / Solar Rooftop) ในสถานที่ราชการกรมการปกครอง “อำเภอพลังงานสะอาด”
          นายธาตรี สิริรุ่งวนิช ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ตนได้ติดตามการดำเนินงานเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ การจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล การดำเนินการติดตั้งแอป ThaiD การขับเคลื่อนโครงการอำเภอ”บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน“ การขับเคลื่อนโครงการ”หนึ่งตำบล หนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน” (Sustainble Village) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การควบคุมการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน การควบคุมการดำเนินงานของมูลนิธิและสมาคม การกำกับดูแลและการปฏิบัติงานด้านการทะเบียน การขับเคลื่อนการพัฒนา มาตรฐานการให้บริการประชาชนตามแนวทางศูนย์ราชการสะดวก(GECC) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA,ThaiQM)
          นายธาตรี สิริรุ่งวนิช ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ตนยังได้ติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญของจังหวัดศรีสะเกษ(การขับเคลื่อนวาระศรีสะเกษ 10+1) สรุปผลการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของกรมการปกครองประจำปีงบประมาณ 2565 (10 Flagships to Dopa All Smart 2022) ตามแนวทางที่กรมการปกครองกำหนด ปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบล รายงานผลการปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบ การตรวจติดตามภารกิจกลุ่มงานในสังกัดที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษทั้ง 4 กลุ่มงาน และศอ.ปส.จ.ศก. การเร่งรัดการบริหารงาน/การเบิกจ่ายงบประมาณของจังหวัด/อำเภอ การติดตามข่าวเหตุการณ์ต่างๆทางสื่อ และการรายงานผู้บังคับบัญชา ติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนงานด้านอื่นๆ จากนั้น ร่วมเยี่ยม พบปะ ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ วิทยากร ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx) โดยมีกลุ่มเป้าหมายของผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ร่วมรับการฝึกอบรมฯ โดยมี นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พร้อมด้วย นางเพชรลดา เนตรเนติกุล ประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ปลัดอำเภอ(หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง) ปลัดอำเภอ เสมียนตราอำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ให้การต้อนรับพร้อมรับการปฏิบัติตามนโยบาย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!