ชุมพร-ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยแรกครั้งที่ 1

ชุมพร-ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมัยสามัญ สมัยแรกครั้งที่ 1

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดชุมพร 

          เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 19 มีนาคม 2567 ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร สมัยสามัญ สมัยแรกครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารหอประชุมกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อ.เมือง จ.ชุมพร นายชัยพงษ์ ทองคำ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรประธานเปิด ว่าที่ร.ต.ธีระยุทธ ธีระโลพิส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเลขานุการ โดยมีนายนพพร อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรพร้อม สมาชิก สอบจ.เขตอำเภอต่างๆครบองค์ประชุม มี 5 ระเบียบวาระ วาระที่ 1 ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ เครื่องสมาชิก ลาและแจ้งข้าราชการย้ายมาใหม่ , วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ประจำปีพ.ศ.2567สมัยแรก ครั้งที่1เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2567 , วาระที่ 3 เรื่อง เสนอผลการติดตามและประเมินผลองค์การบริหารส่วนจังหวัด , วาระที่ 4 เรื่อง เสนอใหม่ การพิจารณาญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567/เรื่องการพิจารณาญัตติขออนุมัติจัดซื้อคุรุภัณฑ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 6 แห่ง ที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร และเรื่องการพิจารณาญัตติขอจ่ายขาดเงินสมทบประจำปี , วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกล่าวว่า สมัยเข้ามาดำรงตำแหน่งได้ทำอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชน เช่นถนนทุกสายทั้งจังหวัดประมาณ 90% ขณะนี้เรื่องภัยแล้ง เรื่องส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน ขอให้สภาแห่งนี้และสมาชิกสภาทุกท่านช่วยสอดส่องดูแลความเดือดร้อนของประชาชนอย่างทั่วถึง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!