บุรีรัมย์-จัดพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2567

บุรีรัมย์-จัดพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2567

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 19 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2567 โดยมีพันเอก กิตติศักดิ์ ดวงกลาง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 ดร.สนิท เชื้อสอน รองศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน นักศึกษา ที่เข้ารับทุน เข้าร่วมพิธี
          ดร.สนิท เชื้อสอน รองศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ทุนการศึกษา มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา ก่อตั้งโดย ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานคณะกรรมการๆ และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นกรรมการมุ่งเน้นการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมทุกด้าน ภายใต้กรอบข้อบังคับของมูลนิธิฯ โดยได้มอบทุนการศึกษา ให้นักเรียนที่มีความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีผล การเรียนดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2528 ต่อเนื่องทุกปีตลอดมาจนถึงปัจจุบัน จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับทุนการศึกษา ปี 2567 เป็นเงินจำนวน 90,000 บาท โดยได้ จัดพิธีมอทุนการศึกษา ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 32 ทุน ดังนี้ ประเภททุนรายปี จำนวน 18 ทุน ระดับประถมศึกษา จำนวน 6 ทุน ๆ ละ 2,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 10ทุน ๆ ละ 3,000 บาท ระดับอุดมศึกษา จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท ประเภททุนต่อเนื่อง จำนวน 4 ทุน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท ระดับอาชีวศึกษา (ปวช.) จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท ระดับอุดมศึกษา จำนวน 1 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท ประเภททุนโรงเรียนร่มเกล้าฯ จำนวน 10 ทุน ทุน ๆ ละ 2,000 บาท และได้มอบค่าพาหนะให้ผู้รับทุนคนละ 100 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 90,000 บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)
          นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการศึกษาเป็นอย่างมาก ซึ่งเงินทุนการศึกษาของ มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์จังหวัดนครราชสีมา จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนทางด้านการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เรียนดี มีความประพฤติดี เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนเหล่านี้ซึ่งการศึกษานั้นถือเป็นกระบวนการที่จะทำให้นักเรียนเกิดปัญญา สามารถสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ นำมาใช้ในการดำรงชีวิตต่อไปได้ พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา ได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ประพฤติตนเป็นคนดี มีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์สุจริต กตัญญู ใส่ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ดำรงตนอยู่บนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม รู้จักประหยัด อดทน และอดออม เป็นคนกล้าในทางที่ถูกที่ควร แล้วนำความรู้เหล่านั้น มาช่วยกันพัฒนาให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!