ชุมพร-กอ.รมน. จัดอบรมถ่ายภาพเขียนข่าวและผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

ชุมพร-กอ.รมน. จัดอบรมถ่ายภาพเขียนข่าวและผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

ภาพ/ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดชุมพร

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 18 มี.ค.67 พันเอก โชติ ยิกุสังข์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชุมพร (ฝ่ายทหาร) ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชุมพร มอบหมายให้ พ.ต.กิตติกร มีราช หัวหน้าชุดวิทยากรขุนด่าน ร้อยโท ธีระวิทย์ ภิญโญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดชุมพร ดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชน ภายใต้หลักสูตร การถ่ายภาพเขียนข่าวและผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ โดยมี นายอนิรุท พลราม นายก อบต.สลุย ในฐานะ หัวหน้าไทยอาสาป้องกันชาติ(ทสปช.)จังหวัดชุมพร ร้อยตรี ศุภชัย น้อยขาว หน.ทสปช.อ.ท่าแซะ คณะ ทสปช. ผู้แทนฝ่ายปกครองท้องที่ ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้แทนครูเครือข่ายประถมศึกษาท่าแซะ 1 จำนวน 18 โรงเรียน และ ผู้แทนอาสาสมัครสาธารณสุข 3 รพ.สต.เข้าร่วมจำนวน 30 คน โดยมีนายเจริญ อาจประดิษฐ์ ผู้สื่อข่าวพิเศษ สำนักข่าวไทย และ นางสาวหนึ่งฤทัย พันกุ่ม ประธานวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรทำมือนางไพร เป็นวิทยากร
          วัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้กับประชาชน รวมทั้งการสื่อสารข้อมูลของภาครัฐ ให้รับรู้ถึงการดำเนินงานและรับทราบข่าวสาร โดยผ่านการมีส่วนร่วมของเครือข่าย โดยมีการถ่ายทอด เทคนิคการถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือเพื่อประชาสัมพันธ์ การรายงานข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ความรู้สึก ทัศนคติ และนำไปสู่ความร่วมมือของบุคคลภายในหน่วยงาน อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสำหรับ การแก้ไขความเข้าใจผิด และข่าวลือต่าง ๆ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสถาบันให้เกิดแก่สาธารณชน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่จะทำให้เกิดภาพลักษณ์ ไปสู่ความร่วมมือ ความศรัทธาต่อองค์กรและหน่วยงาน โดยใช้นโยบายและแผนงาน บุคลากร กลยุทธ์การตลาด แผนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน กิจกรรมการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆในองค์กรหรือหน่วยงาน รวมทั้งโครงการต่าง ๆ ที่จะดำเนินการ ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ผลการดำเนินงานในภารกิจ การรายงานผลสำเร็จของ กิจกรรมต่าง ๆ นำมาเป็นข่าวสารเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะให้ประชาชนได้รับทราบได้ นอกจากนี้ยังแนะนำให้เข้าถึงสื่อหลักได้แก่หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และ Social Media หรือ สื่อสังคม (ออนไลน์) เช่น Facebook, YouTube, Instagram, TikTok และ Twitter ที่เป็นช่องทางเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!