ประจวบคีรีขันธ์-ธ.ก.ส. ส่งมอบฝายชะลอน้ำให้ชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในการประกอบอาชีพ

ประจวบคีรีขันธ์-ธ.ก.ส. ส่งมอบฝายชะลอน้ำให้ชุมชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในการประกอบอาชีพ

ภาพ/ข่าว:พี่ศิษฐ์ รื่นเกษม

          วันที่ 13 มี.ค.67 นายสามารถ เอี่ยมวงษ์ รองผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ภาคตะวันตก ธ.ก.ส.เกาะยายฉิม ธ.ก.ส.จังหวัดประจวบดีรีขันธ์ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ครู-นักเรียน และชุมชนบ้านห้วยพลู หมู่ 11 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมเรียงหินสร้างความมั่นคงให้กับ ฝ่ายชะลอน้ำบ้านหุบเพชร ที่ได้รับงบประมาณค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างจาก ธ.ก.ส. จำนวน 150,000 บาท และชุมชนช่วยงานทดแทนค่าจ้างแรงงาน 25,000 บาท รวมงบประมาณในการก่อสร้างเป็นเงิน 175,000 บาท เป็นฝ่ายแบบคอนกรีตเสริมเหล็กแทนดินเรียงหินท้ายฝ่าย กว้าง 3 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 2 เมตร ขุดลอกลำห้วยยาว 100 เมตร สามารถกักเก็บน้ำได้ 1,000 ลูกบาศก์เมตร มีผู้ได้รับประโยชน์เป็นลูกค้าธนาคารจำนวน 20 ครัวเรือน เกษตรกรและชุมชนทั่วไป 40 ครัวเรือน รวม 60 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรจำนวน 1,200 ไร่ แบ่งเป็นปาล์มน้ำมัน 100 ไร่ ยางพารา 800 ไร่ ทุเรียน 300 ไร่
          โดยกิจกรรมครั้งนี้อยู่กายใต้ “โครงการสืบสาน รักษา ต่อยอด ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สร้างฝายซะลอน้ำ” เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ซึ่ง ธ.ก.ส เล็งเห็นว่า เป็นโครงการที่มีคุณค่า มีคุณประโยชน์ต่อเกษตรกรลูกค้าและชุมชน ทั้งภาคเกษตรกรรมและการอุปโกคบริโภคของชุมชน เป็นการสร้างความชุ่มชื้นช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศ ส่งเสริมการอนุรักษ์ดิน ป่า น้ำ ประกอบกับปี 2566 ที่ผทานมา เกษตรกรลูกค้าประสบปัญหาภัยแล้งต่อเนื่อง ขาดน้ำในการอุปโกคและบริโภค ส่งผลเสียหายต่อพืชผลทางเกษตร ธ.ก.ส. จึงสนับสนุนงบประมาณเป็นกรณีพิเศษสร้างฝ่ายชะลอน้ำ จำนวน 2 แห่ง โดยคัดเลือกพื้นที่ป่าต้นน้ำไทรคู่ หมู่ 2 ตำบลร่อนทอง สร้างฝ่ายชะลอน้ำบ้านไทรคู่ ซึ่งมีจำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์เพื่อการบริโภค อุปโกครวมทั้งสิ้น 167 ครัวเรือน เป็นลูกค้า ธ.ก.ส. 62 ครัวเรือน เกษตรกรบุคคลทั่วไป 105 ครัวเรือน และประโยชน์ด้านเกษตรกรรมได้แก่ ปาล์ม ยางพารา ผลไม้ รวม 2,986 ไร่
          การสร้างฝ่ายชะลอน้ำทั้งสองแห่งนี้ ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จนประสบความสำเร็จ ก่อให้เกิดคุณประโยชน์มหาศาล และเพื่อเกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง ธ.ก.ส.โดยได้มีการทำช้อตกลง ส่งมอบฝ่ายทั้งสองเห่งนี้ให้กับนายอำเภอบางสะพาน ส่งมอบต่อให้กับองค์การบรีหารส่วนตำบลร่อนทอง และผู้นำชุมชนบ้านไทรคู่ หมู่ 2 และชุมชนบ้านห้วยพลู หมู่ 11 ช่วยดูแลรักษาต่อยอด สร้างความมั่นคงและยั่งยืนกับเกษตรกรในพื้นที่สืบไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!