บุรีรัมย์-ผวจ. ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA Monitoring Committee

บุรีรัมย์-ผวจ. ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA Monitoring Committee

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 13 มีนาคม 2567 ณ เพลาเพลิน บูติค รีสอร์ท แอนด์ เอ็ดเวนเจอร์แคมป์ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม EIA Monitoring Committee โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย และ โรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ำตาล ของบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด โดยมีนายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ
          นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัดกล่าวว่า บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด ประกอบกิจการผลิตน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว และน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ได้เปิดดำเนินกิจกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2507 ได้มีแผนขยายกำลังการผลิต โดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย จาก 12,000 ตันอ้อย/วัน เพิ่มเป็น 23,000 ต้นอ้อย/วัน และได้มีการขยายกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในโรงงานน้ำตาล จาก 12.5 เมกกะวัตต์ เพิ่มเป็น 16.5 เมกกะวัตต์ เพี่อให้การประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ำตาลทรายและโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ำตาล ของบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนตามขอบเขตพื้นที่ที่กำหนด ในการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการประกอบกิจการร่วมกับภาคราชการและภาคเอกชนในลักษณะไตรภาคี ประกอบด้วยตัวแทนจาก 3 ฝ่าย ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนภาคราชการ และผู้แทนโครงการ โดยในส่วนของผู้แทนภาคประชาชนได้มาจากหมูบ้าน และชุมชนที่อยู่ภายในเขตรัศมี 5 กิโลเมตรของโครงการ ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอคูเมือง จำนวน 26 หมู่บ้าน 11 ชุมชน โครงการจึงรวบรวมรายชื่อตัวแทนชุมชนหมู่บ้าน ที่ได้มาจากการเลือกตั้งของคณะกรรมการหมู่บ้านและรับรองโดยผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และให้ประชาชนมีความมั่นใจในการดำเนินงานของโครงการฯ
           การประชุมในครั้งนี้ มีเพื่อให้คล้องกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่กำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำหนดให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพิจารณาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา สิ่งแวดล้อม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring Committee) โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทราย และโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลในโรงงานน้ำตาล ของบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด ดังกล่าว ตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!