ชุมพร-จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และการท่องเที่ยวชุมชนในมิติวัฒนธรรมชุมชนคุณธรรมบ้านปากน้ำ

ชุมพร-จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และการท่องเที่ยวชุมชนในมิติวัฒนธรรมชุมชนคุณธรรมบ้านปากน้ำ

ภาพ/ข่าว:ศุนย์ข่าวจังหวัดชุมพร

          วันนี้ (13 มี.ค.67) นายกิตตพงษ์ แก้วยอดทอง วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และการท่องเที่ยวชุมชนในมิติวัฒนธรรมชุมชนคุณธรรมบ้านปากน้ำชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรจัดขึ้น ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านปากน้ำชุมพร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
          กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น และปลูกจิตสำนึกให้เด็กเยาวชน ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนัก และเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประกอบกับชุมชนคุณธรรมบ้านปากน้ำชุมพรได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นหนึ่งใน 10 เที่ยวชุมชนยลวิถี ประจำปี พ.ศ. 2566 สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การเรียนรู้ประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชุมชนบ้านปากน้ำชุมชน โดยนักเล่าเรื่องของชุมชน, การเรียนรู้การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ ธนาคารปูม้า, กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปู ณ บริเวณเกาะมัตโพน, การศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน แบบพหุวัฒนธรรม และศึกษาประวัติศาสนสถานที่สำคัญ ในพื้นที่ โดยได้รับความสนใจจากนักเรียน ครูและประชาชน เข้ารับการอบรมฯ พร้อมร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
          นายกิตตพงษ์ แก้วยอดทอง วัฒนธรรมจังหวัดชุมพร กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม มีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมภายใต้กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นให้วัฒนธรรมขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจฐานรากในระดับชุมชนคุณธรรมกว่า 25,000 ชุมชน และสร้างความพร้อมในด้านการท่องเที่ยวระดับจังหวัดจาก 228 ชุมชนทั่วประเทศ รวมถึงการพัฒนาต่อยอดสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม ที่มีศักยภาพของไทยให้เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ กระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว การพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยและบริการทางวัฒนธรรม ที่ก่อให้เกิดรายได้ให้กับประเทศไทย โดยมุ่งเน้นด้านการท่องเที่ยวชุมชนในมิติทางวัฒนธรรม การกลับสู่ชุมชนบ้านเกิด และการเข้าถึงธรรมชาติอย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมายเพื่อ สร้างขวัญกำลังใจแก่ชุมชนและสนับสนุนการขับเคลื่อนพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้าง พร้อมกับให้เกิดการพัฒนาต่อยอดและขยายความสำเร็จไปยังชุมชนอื่นๆ ปลุกกระแสการท่องเที่ยววิถีชุมชนสร้างโอกาส สร้างรายได้ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรจึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!