กาญจนบุรี-ประชุมหารือการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของนายกรัฐมนตรีประเด็นด้านการท่องเที่ยว

กาญจนบุรี-ประชุมหารือการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของนายกรัฐมนตรีประเด็นด้านการท่องเที่ยว

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

          เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 12 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรี และคณะทำงานขับเคลื่อนตามประเด็นด้านการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2/2567 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อหารือติดตามประเด็นการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาตามข้อสั่งการของนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดยคณะทำงานขับเคลื่อนตามประเด็นด้านการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีในแต่ละด้าน โดยให้รายงานความคืบหน้าเป็นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อขับเคลื่อนติดตามการดำเนินงานดังกล่าวให้ประสบความสำเร็จและเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยเลขานุการคณะทำงานได้รายงานความคืบหน้าตามประเด็นด้านการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ ประเด็นด้านการท่องเที่ยว West Tourism (ศูนย์กลางการท่องเที่ยวภาคตะวันตก) และ Sport Tourism (ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงกีฬา) ,ประเด็นด้านแรงงาน Hub Labour (ศูนย์กลางกระจายแรงงานต่างด้าว) ,ประเด็นด้าน West Water (แหล่งน้ำดิบแห่งภาคตะวันตก) ,ประเด็นด้านการแก้ไขปัญหาที่ดินของจังหวัดกาญจนบุรี ,ประเด็นด้านการสร้างศูนย์สุขภาพประจำจังหวัดกาญจนบุรี (Health care club) เพื่อรองรับโครงสร้างประชากรที่จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และประเด็นด้านเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์

          นายศิริรัตน์ บำรุงเสนา นายอำเภอศรีสวัสดิ์ ได้นำเสนอแหล่งท่องเที่ยว “ศรีสวัสดิ์โมเดล” แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนโดยมีหลักการพัฒนา 3 หลักคือ ท่องเที่ยว ,ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้จัดทำปฏิทินท่องเที่ยวสำหรับประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวที่สนใจมาเที่ยวอำเภอศรีสวัสดิ์ ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ขอให้คณะทำงานแต่ละคณะที่ได้รับมอบหมาย เร่งรัดวางกรอบแนวทาง ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติ และขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!