กาญจนบุรี-กำนันดีเด่น จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา

กาญจนบุรี-กำนันดีเด่น จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 12 มีนาคม 2567 นายวสันต์ สุนจิรัตน์ กำนัน ต.ช่องสะเดา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา เพื่อทำหน้าที่จัดทำร่างแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นกำหนด /จัดทำร่างแผนการดำเนินงานและจัดทำร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดำเนินการเพื่อเสนอคณะกรรมการท้องถิ่น
          การบริหารจัดการขยะ เป็นการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะรีไซเคิลได้อย่างถูกวิธีและเพิ่มมูลค่าตามแต่ละประเภทของขยะที่สามารถนำไปขายต่อธนาคารขยะ เพื่อนำไปสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป และต่อยอดกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ จากขยะรีไซเคิล (ขยะรีไซเคิล ยิ่งคัดแยกดี ยิ่งมีมูลค่า ) /โครงการขยะอันตรายแลกไข่ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน ให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมีพิษที่ เป็นอันตรายจาก ชุมชน และแยกออกจากขยะทั่วไปนำมากำจัดขยะได้ถูกวิธี และเพื่อปลูกจิตสำนึกและรณรงค์ให้ประชาชนมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษา สิ่งแวดล้อม โดยการปฏิบัติได้รับรู้และมีประสบการณ์จริง อีกทั้งเป็นการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน/การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2567/การขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว โดยมี นางพจมาน สระลอย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดาเป็นปะธานในการประชุมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!