ประจวบคีรีขันธ์-เกษตรจังหวัด ร่วมกับ เกษตรทับสะแก จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

ประจวบคีรีขันธ์-เกษตรจังหวัด ร่วมกับ เกษตรทับสะแก จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

ภาพ/ข่าว:ณัฐธภพ พันสาย

          วันที่ 11 มีนาคม 2567 สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอทับสะแก จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ครั้งที่ 2/2567 ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานบ้านมะเดื่อทอง หมู่ที่ 5 ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี นางศันสนีย์ เกษตรสินสมบัติ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวรายงาน นายราม สิงหโศภิษฐ์ นายอำเภอทับสะแก กล่าวต้อนรับ นายสะอาด อนุกูลประชา นายกอบต.เขาล้าน นายชัยนรินทร์ นิลธนาเกียรติ สจ.เขตอำเภอทับสะแก นายทวีศักดิ์ จุลเนียม เกษตรกรต้นแบบศูนย์เรียนรู้ฯ กล่าวแนะนำสถานที่ พร้อมด้วยนายโกสินทร์ สุนทรโสภา เกษตรอำเภอทับสะแก หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ผู้นำในพื้นที่ และเกษตรกรเข้าร่วมงาน กว่า 200 ราย
          ทั้งนี้มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมจัดนิทรรศการและให้บริการแก่เกษตรกร ภายในงานมีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ตามหลักสูตรของเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ ผ่านสถานีเรียนรู้ทั้ง 4 สถานี ดังนี้ สถานีเรียนรู้ที่ 1 ปราบศัตรูให้อยู่หมัด : การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวด้วยสารเคมีตามหลักวิชาการ , สถานีเรียนรู้ที่ 2 ชีววิธีดีกว่าที่คิด : การป้องกันกำจัดศัตรูมะพร้าวด้วยชีววิธี , สถานีเรียนรู้ที่ 3 ตะลุยถิ่นมะพร้าว : เทคโนโลยีการปลูกมะพร้าวเพื่อการทดแทน และสายพันธุ์มะพร้าวกะทิเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ , สถานีเรียนรู้ที่ 4 พืชแซมสู้โลกร้อน การปลูกพืชแซม เสริมรายได้และลดโลกร้อน เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรต้นแบบ นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรของเครือข่ายในพื้นที่อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!