ชัยนาท-กสทช.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้นำเครือข่ายภาคประชาชน

ชัยนาท-กสทช.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้นำเครือข่ายภาคประชาชน

ภาพ/ข่าว:ธนพนธ์ แสงทอง

          วันนี้ (8 มีนาคม 2567) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณ ห้องประชุมโรงแรมเจ้าพระยาธาราริเวอร์ไซด์ ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท นายตรี บุญเจือ ผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้นำเครือข่ายภาคประชาชน ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมในการสนับสนุนองค์ความรู้และต่อยอดการทำงานเชิงระบบในชุมชน ประจำปี 2567 โดยมี นางภัทราพร พรหมายน ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้บริโภค สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน
          นางภัทราพร พรหมายน ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้บริโภค สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำนักงาน กสทช. เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. ได้พิจารณาเห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพผู้นำเครือข่ายผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และพนักงานของสำนักงาน กสทช. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคและอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม ให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องและสามารถเผยแพร่ขยายผลความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคไปยังคนในพื้นที่ชุมชนของตนเองได้ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนกลไกความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กสทช. และเครือข่ายผู้บริโภค ในการสร้างความตระหนักรู้และคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงเห็นควรจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างสำนัก รท. สำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค และกลุ่มผู้นำเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (Train the Trainer) ปี 2567 เพื่อบูรณาการการทำงาน พัฒนาองค์ความรู้ และเพื่อถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม การใช้บริการโทรคมนาคมอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม สำหรับการอบรมในครั้งนี้ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก จะเป็นการบรรยาย หัวข้อ “ทักษะเพื่อการใช้บริการโทรคมนาคมอย่างปลอดภัย” และส่วนที่ 2 จะเป็นการแบ่งกลุ่มย่อยในลักษณะ “World cafe” “เรียนรู้จากเรื่องร้องเรียน” ใน 4 ประเด็นคือ 1.วงจรชีวิตเลขหมาย 2. SMS คิดค่าบริการผิดพลาด VS SMS มิจฉาชีพ 3.คุณภาพสัญญาณ/การตั้งเสา/สายพาดเสา และ 4. การรับมือกับโลกยุคดิจิทัล
          โดยการอบรมฯในครั้งนี้ มีผู้รวมเข้ารับการอบรมกว่า 50 คน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม โดยสร้างเสริมความตระหนักรู้ และการรักษาสิทธิในการเข้าใช้บริการโทรคมนาคมและสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนและพัฒนากลไกเครือข่ายภาคประชาชนในการคุ้มครองผู้บริโภคให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!