ร้อยเอ็ด-รองผู้ว่าฯ นำคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานหมู่บ้าน “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น)

ร้อยเอ็ด-รองผู้ว่าฯ นำคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานหมู่บ้าน “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น)

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          วันที่ 7 มีนาคม 2567 นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและตัดสินตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระดับจังหวัด ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินผลการดำเนินงานของหมู่บ้านที่มีผลงานโดดเด่น ซึ่งผ่านการคัดเลือก (รอบแรก) ดังนี้ เวลา 09.30 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านเหล่าล้อ หมู่ที่ 3 ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ช่วงบ่าย เวลา 13.30 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองสระ หมู่ที่ 13 ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) และประชาชนในพื้นที่ร่วมรับการประเมิน และนำเสนอผลการดำเนิงาน
          ทั้งนี้ กรมการปกครอง ได้ดำเนินโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” (หมู่บ้านอยู่เย็น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน (ก.ม.) โดยให้จังหวัดคัดเลือกหมู่บ้านที่มีผลงานดีเด่นให้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด จำนวน 2 หมู่บ้าน เพื่อรับโล่เกียรติยศและเงินรางวัลจากกรมการปกครอง ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด ได้ร่วมกันพิจารณาและคัดเลือกหมู่บ้านที่มีผลงานโดดเด่นระดับอำเภอ (รอบแรก) จำนวน 6 หมู่บ้าน ซึ่งคณะกรรมการฯ จะได้ลงตรวจประเมินผลงานในพื้นที่ระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2567 วันละ 2 หมู่บ้าน และพิจารณาตัดสินรางวัลชนะเลิศ และรายงานให้กรม การปกครองทราบต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!