อำนาจเจริญ-มหิดล เปิดร้าน “ฮักขอเอื้อ” ศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อป สร้างรายได้ผู้ประกอบการ

อำนาจเจริญ-มหิดล เปิดร้าน “ฮักขอเอื้อ” ศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อป สร้างรายได้ผู้ประกอบการ

ภาพ/ข่าว:ทิพกร หวานอ่อน 

          เมื่อเวลา 07.45 น. วันนี้ (29 กุมภาพันธ์ 2567) ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดร้าน “ฮักขอเอื้อ” ศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อปตำบลโนนหนามแท่ง พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ฯ ณ บ้านเลขที่ 41/6 หมู่ 8 บ้านห้วยสวรรค์ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมี นายแพทย์สุรพร ลอยหา รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล นายพนัส พันธุ์วรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ นายเทียม สุพรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง นางสาวณิชชา พันธุ์วรรณ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการอาชีพทอผ้าและแปรรูปผ้าเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
          มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ ได้จัดทำโครงการ “ส่งเสริมอาชีพทอผ้าและแปรรูปผ้าขอเอื้อสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ตำบลโนนหนามแท่ง” ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ซึ่งมี ดร.ไพรินทร์ ยอดสุบัน อาจารย์ประจำโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหัวหน้าโครงการ ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับตำบล อำเภอ จังหวัดจำนวน 60 คน จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 26 แห่ง ประกอบด้วย 1. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล 2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ 3. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอำนาจเจริญ 4. อุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ 5. ท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญ 6. พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ 7. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอำนาจเจริญ 8. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 9. สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยกลุ่มจังหวัดอีสานตอนล่าง 10. ผู้แทนคณะกรรมการพัฒนาสตรี จังหวัดอำนาจเจริญ 11. ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ12. สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอำนาจเจริญ 13. ผู้ปกครองนิคมอำนาจเจริญ 14.อดีตกำนันตำบลโนนหนามแท่ง 15. วิสาหกิจชุมชนตำบลคำพระ 16. วิสาหกิจชุมชนทอผ้าขิดบ้านกุดซวย ม.10 ต.คำพระ 17. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสันติกระเป๋าผ้าขิด 18. ปราชญ์ชาวบ้านการทอผ้าและแปรรูปผ้าขอเอื้อตำบลคำพระ 19. ศูนย์เรียนรู้เกษตรหม่อนไหมภูเขาขาม 20. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหนามแท่ง 21.ศูนย์ดูแลกลางวันสำหรับผู้สูงอายุ ตำบลโนนหนามแท่ง 22. ศูนย์แพทย์โนนหนามแท่ง 23.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำน้อย 24.โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย 25. สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลโนนหนามแท่ง 26. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนภาคประชาชน ในตำบลโนนหนามแท่ง
          สำหรับการดำเนินโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพในการทอผ้าและแปรรูปผ้าขอเอื้อสำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ส่งเสริมอาชีพทอผ้าและแปรรูปผ้าขอเอื้อและยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน เพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีผู้ร่วมเรียนรู้ จำนวน 60 คน ในพื้นที่ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ การดำเนินโครงการวิจัยมีระยะเวลา 9 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ถึง 25 มีนาคม 2567 โดยมีการพัฒนาหลักสูตรการส่งเสริมอาชีพทอผ้าและแปรรูปผ้าขอเอื้อที่ครอบคลุมทั้งในระยะ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ คือ การปลูกฝ้าย การทอผ้า การแปรรูปผ้าและด้านการตลาด ปัจจุบันผู้ร่วมเรียนรู้ได้มีการฝึกทักษะอาชีพ ดังกล่าว จนสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้สำเร็จ ได้แก่ การทอผ้าขิดลายตะขอสลับเอื้อ ผ้าไหมคลุมไหล่ย้อมสีธรรมชาติ ผ้าไหมมัดหมี่ลายดอกกันภัย การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง เช่น เสื้อ กางเกง และกระเป๋า เป็นต้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการตลาด คณะทำงานฯ และผู้ร่วมเรียนรู้จึงมีมติให้มีการเปิดร้าน ฮักขอเอื้อ ให้เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าโอท็อปตำบลโนนหนามแท่ง โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณกาญจนา ผ่องแผ้ว ผู้ร่วมเรียนรู้ในโครงการฯ ให้ใช้อาคารพาณิชย์นี้เป็นศูนย์จำหน่ายสินค้า

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!