นครสวรรค์-ประธานสภาอบจ. เรียกประชุมสมาชิก สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2567

นครสวรรค์-ประธานสภาอบจ. เรียกประชุมสมาชิก สมัยสามัญ สมัยแรก ปี 2567

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 สภาอบจ.นครสวรรค์ เรียกประชุมสมาชิกอบจ.นครสวรรค์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 โดยมี นายณรงค์ พนมวัน ประธานสภา อบจ.นครสวรรค์ ทำหน้าที่เป็นประธาน ในการประชุมฯ พร้อมด้วย พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบจ.นครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมสภาอบจ.นครสวรรค์
          ในการประชุมมีวาระสำคัญหลายเรื่อง สำหรับเสนอสภาเพื่อลงมติ มีดังนี้ , 1. เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 6 ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 , 2. เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ สำหรับรองปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 , 3. เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขครั้งที่ 8/2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ , 4. เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5/2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ , 5. เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ , 6. เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2567 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ , 7. เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 , 8. เรื่อง กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี ของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 1. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 / 2. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2568 , 9. ญัตติ ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2567 จำนวน 21 โครงการ , 10. ญัตติ ขออนุมัติการใช้จ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประเภทค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 10 อำเภอ จำนวน 53 แห่ง รวมทั้งสิ้น 230 รายการ , 11. ญัตติ รับมอบรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ , 12. ญัตติ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ไปตั้งจ่ายงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ , 13. ญัตติ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ไปตั้งจ่ายงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ , 14. ญัตติ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกองพัสดุและทรัพย์สิน ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ , 15. ญัตติ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกองช่าง ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 1
ปิดประชุมเวลา 11.45 น.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!