ศรีสะเกษ-พระศรีญาณวิเทศกับเม้ก อภิสิทธิ์ รับโล่รางวัลเพชรศรีพฤทเธศวร

ศรีสะเกษ-พระศรีญาณวิเทศกับเม้ก อภิสิทธิ์ รับโล่รางวัลเพชรศรีพฤทเธศวร

ภาพ/ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข

          เมื่อวันที่ 29 ก.พ. 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมศรีพฤทเธศวรเธียเตอร์ ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมรางวัล “เพชรศรีพฤทเธศวร”ประจำปี พ.ศ. 2567 ซึ่งสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2567 ได้จัดพิธีนี้ขึ้น โดย รศ.ดร.ประกาศิต ได้ถวายโล่เชิดชูเกียรติแด่พระศรีญาณวิเทศ (พิมล ญาณวิมโล ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำมิชิแกน เมืองสเตอริงไฮด์ รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา และเจ้าอาวาสวัดป่าพิมลมังคลาราม สาขาศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี และมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่ได้รับรวมทั้งสิ้น 7 ราย หลังจากพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแล้ว ได้มีการแสดงคอนเสริต์ของ นายอภิสิทธิ์ จันทะเสน หรือเม้ก อภิสิทธิ์ ศิลปินนักร้องชื่อดังชาวศรีสะเกษ ที่ได้รับรางวัล สาขา ศิลปะการแสดง ซึ่งได้มีการมอบเงินจำนวน 10,000 บาทเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษด้วย โดยมี ผศ.ดร.อาสนะ เชิดชู ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน และนำคณะอาจารน์ น.ศ.มาให้การต้อนรับและร่วมพิธีจำนวนมาก
          ผศ.ดร.อาสนะ เชิดชู ผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวว่า สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควร ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมรางวัล “เพชรศรีพฤทเธศวร” จำนวน 7 รายด้วยกัน ได้แก่ 1.พระศรีญาณวิเทศ (พิมล ญาณวิมโล ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำมิชิแกน เมืองสเตอริงไฮด์ รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา และเจ้าอาวาสวัดป่าพิมลมังคลาราม สาขาศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี 2.นายประธาน ตันรุ่งเรืองกิจ เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส กรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3.นางยุวดี มีบุญ วัฒนธรรม จ.นครพนม สาขา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 4.นายอภิสิทธิ์ จันทะเสน หรือเม้ก อภิสิทธิ์ ศิลปิน นักร้อง สาขา ศิลปะการแสดง 5. นายตรัยเทพ ศรีสุข ครูผู้ช่วย โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ สาขา ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 6. นายอนุชิต ผู้มีสัตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม สาขา ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 7. น.ส.เปรมฤทัย โลสันเทียะ นักวิชาการศึกษา สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม สาขาทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีผู้เข้ารับรางวัล “ภูมิราชภัฏ” ผู้มีผลงานเชิงประจักษ์ และทำคุณประโยชน์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อท้องถิ่น จำนวน 2 รายคือ 1. นางฉลวย ชูศรีสัตยา รางวัล “ภูมิราชภัฏ” ประจำปี 2566 2. นางแก่นแก้ว ใจแข็ง รางวัล “ภูมิราชภัฏ”ประจำปี 2567 โดยการดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นเกียรติและสร้างขวัญ กำลังใจ ให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน สืบทอด อนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่และมีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมในสาขาต่าง ๆ
          รศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กล่าวว่า การจัดพิธีครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดำรงรากเหง้าอันงดงามให้อยู่คู่กับประเทศไทย ซึ่งสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรมได้มีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควร ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2567 เพื่อเป็นเกียรติและสร้างขวัญ กำลังใจ ให้แก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน สืบทอดอนุรักษ์ พัฒนา เผยแพร่และมีผลงาน ดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมในสาขาต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!