อุบลราชธานี-อบจ. อนุมัติเพิ่มวงเงินปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการ ผู้สูงอายุ รายละไม่เกิน 50,000 บาท

อุบลราชธานี-อบจ. อนุมัติเพิ่มวงเงินปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการ ผู้สูงอายุ รายละไม่เกิน 50,000 บาท

ภาพ/ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดอุบลราชธานี

          วันนี้ ( 28 ก.พ.67 ) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกานต์ กัลป์ตินันท์ ประธานกองทุนพื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดอุบลราชธานี มีมติเห็นชอบอนุมัติเพิ่มวงเงิน งบประมาณสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง จากเดิม รายละไม่เกิน 35,000 บาท เป็นรายละไม่เกิน 50,000 บาท เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุฯ มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อขอรับการสนับสนุนสำหรับผู้มีสิทธิ
          ผู้มีสิทธิได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ (สิทธิการรักษาหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) 1. คนพิการ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ 2. ผู้สูงอาย ซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติ กิจกรรมในชีวิตประจำวัน 3. ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน ผู้ป่วยที่มีอาการทางคลินิกผ่านพื้นภาวะวิกฤติ และมีอาการคงที่ แต่ยังคงมีความผิดปกติของร่างกาย จิตใจ บางส่วนอยู่ และ 4. ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง หมายความว่า ผู้ที่มีคะแนน ADL เท่ากับหรือน้อยกว่า 11 คะแนน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!