สระบุรี-จัดฝึกอบรมให้ความรู้ผู้พ้นโทษ/อยู่ระหว่างคุมประพฤติ และผู้ผ่านการบำบัดรักษา เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม

สระบุรี-จัดฝึกอบรมให้ความรู้ผู้พ้นโทษ/อยู่ระหว่างคุมประพฤติ และผู้ผ่านการบำบัดรักษา เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม

ภาพ/ข่าว:สมภพ พิมมะศร

          วันที่ 28 ก.พ.2567 ที่กองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการ กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี นายวิชัย บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2567 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้พ้นโทษ/อยู่ระหว่างคุมประพฤติ และผู้ผ่านการบำบัดรักษา เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รุ่นที่ 1) มีหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวซ้อง เข้าร่วมพิธีเปิด
          ด้วยที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสระบุรี ศอ.ปส.จ.สระบุรี ได้จัดทำโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2567 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้พ้นโทษ/อยู่ระหว่างคุมประพฤติ และผู้ผ่านการบำบัดรักษา เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รุ่นที่ 1) ในระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 – 8 มีนาคม 2567 ณ กองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสระบุรี โดยนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ที่ผ่านการคัดกรองและการรักษาบำบัดรักษาแล้ว ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี เข้ารับการอบรม จำนวน 51 คน เข้ารับการอบรม เน้นกระบวนการกลุ่มในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การสร้างสัมพันธภาพ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาทักษะการงาน และการพัฒนาอาชีพรวมทั้งการตั้งเป้าหมายในชีวิต การสอนให้มีความรู้ความเข้าใจในการเป็นพลเมืองที่ดี

          ซึ่งหลังจากอบรมผู้เข้าอบรมจะได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและฟื้นฟูทางด้านร่างกายและจิตใจและฝึกอาชีพได้รับทั้งความรู้ความเข้าใจและจะกลับไปเป็นพลเมืองดี มีระเบียบ วินัย มีบุคลิกที่ดีจิตใจเข้มแข็งมีทัศนคติที่ดีและกลับไปใช้ชีวิตในหมู่บ้านชุมชนและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการติดตามเฝ้าระวังไม่ให้มีการแพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนตนเองด้วย
 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!