ประจวบคีรีขันธ์-จัดประกวดอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ตัวแทนจังหวัดสู่ระดับประเทศ

ประจวบคีรีขันธ์-จัดประกวดอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ตัวแทนจังหวัดสู่ระดับประเทศ

ภาพ/ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

          เมื่อวันที่ 27 ก.พ.67 นายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ เป็นประธานการประกวดอำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2567 ณ โรงแรมหาดทอง อ.เมืองประจวบฯ โดยมี นายแพทย์วรา เศลวัตนะกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบฯ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน นายเจนวิท ผลิศักดิ์ สาธารณสุข อ.หัวหิน คณะครู นักเรียนเข้าร่วมการประกวด สืบเนื่องจาก จ.ประจวบฯ ได้ดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE นับตั้งแต่ปี 2546 เพื่อสนองพระราชดำริ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี โดยมุ่งเน้นการรณรงค์ สร้างกระแสกิจกรรม เพื่อส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมถึงพฤติกรรมเสี่ยงของเยาวชนในจังหวัด ซึ่งปัจจุบัน จังหวัดอยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 2 มีอำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ต้นแบบ ระดับประเทศ ได้แก่ อำเภอปราณบุรี ชมรมจากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล และโรงเรียนหัวหิน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ อย่างเป็นรูปธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบฯ ในฐานะเลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE จึงได้จัดงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดประจวบฯ ประจำปี 2567 ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE ได้สร้างและพัฒนาเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันในทุกระดับ

          ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้จัดให้มีการมอบเกียรติบัตร เพื่อเชิดชูเกียรติแก่อำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE และบุคลากรต้นแบบ ประจำปี 2566 ซึ่งขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการฯ เสมอมา และจัดการประกวดอำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดขึ้น เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัด เข้าสู่การประกวดในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัด แรงงานจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบฯ และผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นคณะกรรมการตัดสิน มีผู้เข้าร่วมการประกวด ทีมพี่เลี้ยงและกองเชียร์ รวมทั้งสิ้น 200 คน แบ่งเป็น 1.การประกวดอำเภอ TO BE NUMBER ONE มีผู้เข้าประกวด 1 อำเภอ ได้แก่ อำเกอหัวหิน 2.การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา) จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบางสะพานวิทยา, โรงเรียนกุยบุรีวิทยา, โรงเรียนหัวหินวิทยาคม และ โรงเรียนหนองพลับวิทยา 3.ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด มหาชน สาขาปราณบุรี, บริษัท สุรชัย โพลทรี่ ฟู้ดส์ จำกัด อำเภอหัวหิน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบางสะพาน 4.ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน/หมู่บ้าน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ชุมชนหนองพลับ อำเภอหัวหิน และชุมชนบ้านหนองกา อำเภอปราณบุรี.
 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!