ร้อยเอ็ด-พมจ.ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านครอบครัว ปี 2567

ร้อยเอ็ด-พมจ.ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านครอบครัว ปี 2567

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด อาคาร 2 (ชั้น 1) ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายนพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นางวนิดา สมานมิตร พัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม
          การประชุมในครั้งนี้ เพื่อติดตามสถานการณ์ครอบครัวและความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566 และติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านครอบครัว พ.ศ. 2566-2570 นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้รวมพิจารณาการกำหนดประเด็นหลักในการจัดสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2567 เพื่อขับเคลื่อนสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรต่อครอบครัว รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2567 ซึ่งในปีนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดมีหน่วยงานเสนอรายชื่อครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด จำนวน 3 ครอบครัว และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2567 มีหน่วยงานเสนอรายชื่อ จำนวน 3 ราย โดยคณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกตัวแทนจังหวัดประเภทละ 1 ครอบ/ราย ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อเข้ารับโล่เชิดชูเกียรติระดับประเทศ ในงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวแห่งชาติ ประจำปี 2567 ต่อไป
 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!