บุรีรัมย์-จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา 2567

บุรีรัมย์-จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา 2567

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 19.00 น. วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดทุ่งโพธิ์ ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายสมบูรณ์ สุธีระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระราชพิศาลสุธี เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ ธรรมยุต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีทำวัตร สวดมนต์ รับฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน ในโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธี และรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาจากพระมหาอนันต์ อานันทสิริ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดทุ่งโพธิ์ เรื่อง ความสำคัญของวันมาฆบูชา และพิธีเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เพื่อน้อมรำลึกบูชาในคุณพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์
          สำหรับกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี 2567 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและพุทธศาสนิกชนได้เข้าวัด ปฏิบัติธรรม ทำบุญ ชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใส ถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา มาปฏิบัติ ปรับใช้ในชีวิตประวัน และยึดหลักศีล 5 นำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม ส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการสืบทอดและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและคงอยู่สืบต่อไป
          วันมาฆบูชา ตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี เป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง โอวาทปาติโมกข์ ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนาโดยมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระสงฆ์สาวกที่มาประชุมพร้อมกันทั้ง 1,250 รูป ได้มาประชุมกัน ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร(เวฬุวัน แปลว่า สวนไผ่) โดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” คือ ผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 แล้วส่งไปเป็นพระธรรมธูตประกาศพระศาสนา และวันดังกล่าว ตรงกับวันเพ็ญ มาฆปุรณมีดิถี จึงมีคำเรียกวันนี้อีกคำหนึ่งว่า “วันจาตุรงค์สันนิบาต” หรือวันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!