รอง ผบ.ทร.ตรวจที่ดินกองทัพเรือภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รอง ผบ.ทร.ตรวจที่ดินกองทัพเรือภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพ/ข่าว:ทีมข่าวเฉพาะกิจ

          ระหว่างวันที่ 21 – 23 ก.พ.67 พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข รองผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานกรรมการที่ดินกองทัพเรือ และคณะ เดินทางไปตรวจที่ดินกองทัพเรือในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อรับทราบความคืบหน้าในงานเกี่ยวกับที่ดินกองทัพเรือ ที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) เป็นผู้ใช้ประโยชน์ รวมทั้งรับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ตลอดจนร่วมพิจารณา และให้คำแนะนำแนวทางในการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดิน ณ กองบังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) เขตเชียงราย และกองบังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคาย ตามลำดับ
          ทั้งนี้ ที่ดินกองทัพเรือที่ นรข. เป็นผู้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น เป็นที่ตั้งของหน่วยทั้งหมด และใช้ประโยชน์ทางการทหาร ซึ่งยังไม่มีปัญหาในการบุกรุกพื้นที่ อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาเกี่ยวกับการพังทลายของรั้วกำแพง หรือ บางหน่วยยังไม่มีการสร้างกำแพงถาวรโดยรอบหน่วย อีกทั้งในพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิศาสตร์ที่เกิดจากผลกระทบตามธรรมชาติ ส่งผลให้เกิดการงอกของที่ดิน และการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนริมตลิ่งเพื่อป้องกันตลิ่งพังทลายตามริมแม่น้ำโขงของทางจังหวัด ที่ต้องดำเนินการขอถอนสภาพและขึ้นทะเบียนให้ถูกต้องขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ในการนี้รองผู้บัญชาการทหารเรือ ได้เน้นย้ำให้คณะกรรมการที่ดินกองทัพเรือช่วยให้คำแนะนำ และแก้ปัญหา ในเรื่องต่างๆ กับ นรข. โดยเฉพาะขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมายที่ดิน และให้หน่วยติดตามการดำเนินการต่าง ๆ ในทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎหมาย และหน่วยได้ใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นไปตามยุทธศาสตร์การใช้ที่ดินของกองทัพเรือ และเป็นนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ด้านการส่งกำลังบำรุงในการบริหารจัดการที่ดินของกองทัพเรือ ที่สอดรับกับนโยบายของรัฐบาล

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!