ประจวบคีรีขันธ์-ธ.ก.ส. จัดกิจกรรม “สืบงาน รักษา ต่อยอด ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สร้างฝายชะลอน้ำ”

ประจวบคีรีขันธ์-ธ.ก.ส. จัดกิจกรรม “สืบงาน รักษา ต่อยอด ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สร้างฝายชะลอน้ำ”

ภาพ/ข่าว:ณัฐธภพ พันสาย

          วันที่ 3 ก.พ. 2567 ที่บ้านไทรคู่ หมู่ 2 ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายนุกุล วัฒนากร ปลัดอาวุโสอำเภอบางสะพาน เป็นประธานร่วมกิจกรรมเรียงหินสร้างความแข็งแรงให้กับฝายชะลอน้ำบ้านไทรคู่ โดยมี นายสามารถ เอี่ยมวงษ์ รอง ผอ.ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก ( ธ.ก.ส.) นางวิภารัตน์ สัมนักษร ผอ.สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเดี่ยว อยู่ญาติมาก รองนายกอบต.ร่อนทอง นายบุญยฤทธิ์ แดงรักษา ปลัด อบต.ร่อนทอง นายสถาพร จานแก้ว ผจก.ธ.ก.ส.สาขาเกาะยายฉิม นายคณิตพงศ์ สังสกฤษ ผช.ผจก.ธ.ก.ส.เกาะยายฉิม นายมงคล สุขประเสริฐ กำนันตำบลร่อนทอง พร้อม ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน ธ.ก.ส. พนักงาน อบต.ร่อนทอง ครู นักเรียนโรงเรียนธนาคารออมสิน และชาวบ้าน ร่วมกิจกรรมเรียงหินเทปูน
          นางวิภารัตน์ สัมนักษร ผอ.สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าว่า ธ.ก.ส.สาขาเกาะยายฉิม ร่วมกับชุมชนบ้านไทรคู่จัดกิจกรรมเรียงหินสร้างความแข็งแรงให้กับฝายชะลอน้ำบ้านไทรคู่ หมู่ 2 ตำบลร่อนทอง อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งฝายแห่งนี้ได้รับงบประมาณค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างจาก ธ.ก.ส. จำนวน 150,000 บาท และชุมชนช่วยงานทดแทนค่าจ้างแรงงาน 25,000 บาท รวมงบประมาณในการก่อสร้างเป็นเงิน 175,000 บาท โดยเป็นฝายแบบคอนกรีตเสริมเหล็กแทนดินเรียงหินท้ายฝาย กว้าง 3 เมตร ยาว 5 เมตร สูง 2 เมตร ขุดลอกลำห้วยยาว 100 เมตร สามารถกักเก็บน้ำได้ 1,000 ลูกบาศก์เมตร มีผู้ได้รับประโยชน์เป็นลูกค้าธนาคารจำนวน 42 ครัวเรือน เกษตรกรและชุมชนทั่วไป 65 ครัวเรือน รวม 107 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรจำนวน 1,786 ไร่ แบ่งเป็นปาล์มน้ำมัน 330 ไร่ ยางพารา 622 ไร่ มะพร้าว 834 ไร่
          นายสามารถ เอี่ยมวงษ์ รอง ผอ.ฝ่ายกิจการสาขาภาคตะวันตก ( ธ.ก.ส.) กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้อยู่ในโครงการ “สืบงาน รักษา ต่อยอด ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สร้างฝายชะลอน้ำ” ที่ธ.ก.ส.เห็นว่าเป็นโครงการที่มีคุณค่า มีคุณประโยชน์ต่อเกษตรกรลูกค้าและชุมชน ทั้งภาคเกษตรกรรมและการอุปโภคบริโภคของชุมชน เป็นการสร้างความชุ่มชื้นช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศ ส่งเสริมการอนุรักษ์ดิน น้ำ ป่า ซึ่ง ธ.ก.ส.ได้ดำเนินการโครงการสร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงของตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้ชื่อ “ทองมงคลโมเดล” เป็นการนำน้ำจากน้ำตกไทรคู่ ซึ่งเป็นน้ำตกที่อยู่ในตำบลทองคงมลและมีน้ำตลอดทั้งปี ส่งน้ำเข้าสู่ระบบประปาที่มีอยู่เดิม ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับคนในตำบลทองมงคลอำเภอบางสะพาน มาตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน และได้ดำเนินการสร้างฝายมาแล้วมากกว่า 20 แห่ง ปัจจุบันได้รับงบประมาณการสร้างจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ฝายบ้านไทรคู่ หมู่ 2 ตำบลร่อนทอง ซึ่งดำเนินการสร้างเสร็จแล้วจึงเกิดกิจกรรมเรียงหินในวันนี้ และกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการที่ฝายบ้านห้วยพลู หมู่ 11 ตำบลร่อนทอง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในมีนาคม โดยจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบในโอกาสต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!