กาญจนบุรี-ประชุมการจัดระเบียบแพอาหารในเขตพื้นที่อำเภอเมือง

กาญจนบุรี-ประชุมการจัดระเบียบแพอาหารในเขตพื้นที่อำเภอเมือง

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

          เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ.ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมการจัดระเบียบแพอาหาร ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายฑรัท เหลืองสอาด ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี นายเอกศักดิ์ เศรษฐพิศาล จ่าจังหวัดกาญจนบุรี นายอนันต์ สิริพฤกษา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล นายกเทศมนตรีเมืองปากแพรก ธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี เจ้าท่าภูมิภาคสาขาจังหวัดกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ           สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดระเบียบแพอาหาร ในพื้นที่ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อดำเนินการจัดระเบียบและย้ายแพ ให้ไปอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม ณ จุดจอดแพแห่งใหม่ (ท่าเทียบแพลิ้นช้าง) โดยก่อนหน้านี้ประสบปัญหาในการดำเนินการก่อสร้าง ที่จะสิ้นสุดงบประมาณในช่วงเดือนเมษายน 2567 ทำให้ระยะเวลาในการก่อสร้างตามโครงการฯ ไม่แล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากมีผู้ประกอบการแพที่ให้ความร่วมมือด้วยดีเพียงรายเดียวคือแพกาญจน์ได้ย้ายไปอยู่ท่าลิ้นช้างที่จังหวัดเตรียมไว้รองรับ ส่วนแพที่เหลือจำนวน 5 แพ คือแพแม่น้ำ แพหน้าเมือง แพธาราบุรี แพบ้านเหนือ และแพสัญญารัก แสดงความประสงค์ไม่ย้ายออกไปจากบริเวณที่จะดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้
          ซึ่งมติในที่ประชุมครั้งนี้ ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่ดำเนินการได้ ตามรูปแบบของโครงการและงบประมาณ ที่ได้รับการอนุมัติ และบริเวณแพกาญจน์ ซึ่งนายนพพร ถาวรประดิษฐ์ ผู้ประกอบการแพกาญจน์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการและเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม และให้ความร่วมมือกับจังหวัดในการย้ายแพเป็นอย่างดี ที่คืนพื้นที่ก่อสร้างแล้ว เพื่องบประมาณจะไม่สูญเปล่า และเพื่อที่จะได้ดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวต่อไป สำหรับแพอาหารที่ยังไม่ได้ดำเนินการย้าย จำนวน 5 แพ ดังกล่าวข้างต้น ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการตามกฎหมายทางน้ำ ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย และระเบียบของกรมเจ้าท่าฯ และทางบกเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้ดำเนินการตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการควบคุมอาคาร และพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ ในการดูแลที่สาธารณประโยชน์ และให้เร่งดำเนินการ ให้กรมพัฒนาที่ดินส่งคืนพื้นที่ราชพัสดุ บริเวณใกล้สำนักงานเจ้าท่าสาขากาญจนบุรี เพื่อให้เทศบาลเมืองปากแพรก ขอใช้พื้นที่ เพื่อนำมาพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และเป็นจุดให้ผู้ประกอบการแพ ขออนุญาตจอดแพถาวรต่อไป
          ทั้งนี้ บริเวณพื้นที่ริมน้ำหน้าเมือง เป็นจุดชมแม่น้ำที่สวยงามที่สุด เป็นแลนด์มาร์คสำคัญ ซึ่งสมัยรัชกาลที่3 ได้ทรงสร้างเมืองกาญจน์ บริเวณนี้เคยมีการค้าขายทางน้ำที่เจริญรุ่งเรืองมาก ทางจังหวัดกาญจนบุรีมีแผนการพัฒนาให้เป็นพื้นที่สาธารณะสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้ร่วมกันและจะเป็นแลนด์มาร์คใหม่ มีก่อสร้างปฏิมากรรมเรือสำเภา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาล3 ที่ได้ทรงสร้างเมืองกาญจนบุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!