สุพรรณบุรี-นายก อบจ. นำหัวหน้าส่วนราชการใส่เสื้อสีม่วงแสดงความจงรักภักดีแด่กรมสมเด็จพระเทพ

สุพรรณบุรี-นายก อบจ. นำหัวหน้าส่วนราชการใส่เสื้อสีม่วงแสดงความจงรักภักดีแด่กรมสมเด็จพระเทพ

ภาพ/ข่าว:ทีมข่าวสุพรรณบุรี

          ที่ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี นาย เธียรินทร์ ปัทมนิรันดร์กุล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี รวมพลังใส่เสื้อสีม่วง แสดงความจงรักภักดีแด่กรมสมเด็จพระเทพฯ แสดงพลัง ถวายกำลังใจ โดยนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เป็นผู้นำกล่าวคำปฏิญาณ สถาบันพระมหากษัตริย์ถือเป็นสถาบันหลักของชาติไทย เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน การรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ทั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงสละความสุขส่วนพระองค์ และทรงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกด้าน อาทิ ด้านการศึกษา ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ด้านการพัฒนาสังคม ด้านการต่างประเทศ ด้านการสาธารณสุข ด้านการศาสนา รวมถึงโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
          นอกจากนี้ ยังทรงพระกรุณารับสมาคม สถาบัน และองค์กรต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริ หรือองค์กรต่าง ๆ ที่ช่วยเหลือและพัฒนาประชาชนไว้ในพระราชูปถัมภ์จำนวนมาก ทรงให้การสนับสนุนสมทบทุนจัดตั้งเป็น “กองทุนการกุศลสมเด็จพระเทพฯ” เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือประชาชนผู้ทุกข์ยากเดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ขาดแคลนและสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ แก่ประชาชนคนไทยและประเทศเพื่อนบ้านจนเป็นที่ประจักษ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้น้อมนำพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่คณะผู้บริหารของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมร้านกาชาดของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2549 ความว่า “ เดี๋ยวนี้ไปที่ไหนหรือไปเยี่ยมประชาชนที่ใดเมื่อได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความเดือดร้อนของประชาชนก็บอกว่าให้ไปร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น” นำมาขับเคลื่อนการทำงานขององค์กรร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี ในการมุ่งมั่นทำงานช่วยเหลือประชาชนและเป็นที่พึ่งพิงให้แก่ผู้เดือดร้อนทุกคน
          ในโอกาสนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จึงขอพระราชทานน้อมแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วทั้งประเทศรวมพลังแสดงความจงรักภักดี ถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!