ศรีสะเกษ-ศูนย์การศึกษาพิเศษจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ

ศรีสะเกษ-ศูนย์การศึกษาพิเศษจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ

ภาพ/ข่าว:ศิริเกษ หมายสุข

          เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาหน่วยบริการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ระหว่าง จังหวัดศรีสะเกษ กับหน่วยงานที่จัดการศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กที่มีความต้องการพิเศษ และส่งเสริม สนับสนุน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
          นางราชมาลี ต้อนรับ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ การบูรณาการช่วยเหลือครอบครัวเปราะบางทางสังคมของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตามนโยบายของกระทรวง โดยบูรณาการการทำงานประสานความร่วมมือกับทุกภาคีเครือข่าย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ภายใต้แนวคิด “สุขเสมอกัน ที่ศรีสะเกษ”
          นางราชมาลี ต้อนรับ กล่าวต่อไปว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ประกอบด้วย การขอความร่วมมือปรับปรุงหน่วยบริการให้มีความปลอดภัยแข็งแรง เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ขอความร่วมมือทรัพยากรด้านที่ตั้ง อาคารสถานที่ ในการจัดตั้งหน่วยบริการที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง ขอความร่วมมือด้านข้อมูลเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตั้งแต่อายุ 0 – 18 ปี ขอความร่วมมือด้านรถรับ – ส่งเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในการเข้ามารับบริการ ขอความร่วมมือเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการสังเกตเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และขอความร่วมมือในการจัดตั้งโรงเรียนการศึกษาพิเศษศรีสะเกษ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!