กาญจนบุรี-รมว.กระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยมติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2567

กาญจนบุรี-รมว.กระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยมติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2567

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

          เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงพยาบาลสังขละบุรี ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2567 ของจังหวัดกาญจนบุรี โดยนายแพทย์ปริพนท์ จุลเจิม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย คณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป สาธารณสุขอำเภอ ในสังกัดจังหวัดกาญจนบุรี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ
          ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2567 ที่ยึดหลักแก้ปัญหา วางรากฐาน และสร้างเศรษฐกิจ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีสุขภาพดี คุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งนโยบายสำคัญ คือ มุ่งเน้น 13 ประเด็น รวมถึงให้ความสำคัญสูงสุดในโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ทางด้านสาธารณสุข ตั้งเป้าหมาย Quick Win 100 วัน รวมทั้งกำกับติดตามผลงาน Mid-Year Success 2024 เพื่อให้เกิดผลสำเร็จ และเป็นประโยชน์กับประชาชน
          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีและหน่วยงานในสังกัด ได้สนองตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยผลความคืบหน้า ในประเด็นสำคัญประกอบด้วย โครงการพระราชดำริฯ /เฉลิมพระเกียรติ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ราชทัณฑ์ปันสุข จัดระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ 6 ด้าน และได้รับรางวัลเรือนจำดีเด่นระดับประเทศ จากมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงพยาบาลอัจฉริยะต้นแบบ โรงพยาบาลห้วยกระเจาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ผ่านเกณฑ์ใน “ระดับเงิน” จิตเวชและยาเสพติด จัดตั้งมินิธัญญารักษ์ ที่โรงพยาบาล เลาขวัญ จำนวน 10 เตียง จัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด ในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน ครบทั้ง 13 อำเภอ ตั้งหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด โดยโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาเปิด Ward ขนาด 12 เตียง และโรงพยาบาลมะการักษ์เปิด corner ขนาด 4 เตียง มะเร็งครบวงจร ฉีดวัคซีน HPV 19,697 ราย ได้เกินเป้าหมาย สร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลากร ส่งเสริมความก้าวหน้าให้พยาบาลวิชาชีพในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ 124 ราย บรรจุพยาบาลวิชาชีพของจังหวัดกาญจนบุรี 40 ราย ตามเป้าหมาย จัดตั้ง Care D+ Team จำนวน 136 คน ครอบคลุมในหน่วยบริการทุกแห่ง และ Care D corner ตู้เติมรัก ปันสุข ในโรงพยาบาลทั้ง 16 แห่ง การแพทย์ปฐมภูมิ นำทีมลงพื้นที่บริการตรวจรักษา คัดกรองเบื้องต้น บริการผู้ป่วยฟื้นฟูสภาพ Smart อสม อสม. มีศักยภาพใช้แอปพลิเคชัน SMART จำนวน 14,131 คน คิดเป็นร้อยละ 99.51 จากอสม. ทั้งหมด 14,200 คน สาธารณสุขชายแดนและพื้นที่เฉพาะ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้กลุ่มเสี่ยงในอำเภอชายแดนทั้ง 5 อำเภอ ตามที่ได้รับจัดสรร ครบ100% สถานชีวาภิบาล จัดตั้งและขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานชีวาภิบาล ในโรงพยาบาลทั่วไป2 แห่ง และสถานชีวาภิบาลในชุมชน 2 แห่ง การพัฒนาโรงพยาบาลชุมชนแม่ข่าย รพ.สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 รพ.บ่อพลอย และโรงพยาบาลทองผาภูมิ จัดตั้ง CT scan ที่ทันสมัยให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ดิจิทัลสุขภาพ มีผู้ลงทะเบียนในระบบระเบียนสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ส่วนบุคคล (PHR) จำนวน 961,862 ราย โรงพยาบาลอัจฉริยะ เป้าหมายพัฒนาโรงพยาบาล 5 แห่ง ให้เป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะ ระดับทอง ส่งเสริมการมีบุตร จัดตั้งคลินิกส่งเสริมการมีบุตร ครบทุกโรงพยาบาล 100 % มีผู้มารับบริการในคลินิกส่งเสริมการมีบุตร 116 ราย ตั้งครรภ์สำเร็จ 2 ราย เศรษฐกิจสุขภาพเมืองสุขภาพดี วิถีชุมชน คัดเลือก ตำบลไทรโยค เป็น City Models มีการส่งเสริมสุขภาพชุมชนที่มีประชากรหลากหลายเชื้อชาติ Wellness Center แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ รับรองแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้กับสถานประกอบการ 12 แห่ง รับรองร้านอาหารสุขภาพ 21 ร้าน รับรองผลิตภัณฑ์สุขภาพ 9 รายการ Caregiver มีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 248 คน นวดไทย พัฒนาศักยภาพผู้ช่วยแพทย์แผนไทย นักท่องเที่ยวปลอดภัย ยกระดับที่พัก อาหารปลอดภัยรับรองมาตรฐาน โรงแรมที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 2 แห่ง ยกระดับอาหารริมบาทวิถี ถนนคนเดินสังขละบุรี ได้การรับรอง ใน“ระดับดี” ประเมินสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานไปแล้วร้อยละ 50 ตั้งทีม Sky Doctor บูรณาการทุกหน่วยงานที่ยกระดับการแพทย์ฉุกเฉิน สร้างความมั่นใจให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งที่ผ่านมาทีม Sky Doctor ได้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนจนพ้นวิกฤต
          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มุ่งเน้นการยกระดับด้านการบริการทางสุขภาพที่มีคุณภาพ พร้อมสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว ทั่วทั้งพื้นที่จังหวัด ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข “แก้ปัญหา วางรากฐาน สร้างเศรษฐกิจ”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!