อยุธยา-รมว.แรงงาน เปิดมหกรรมสร้างงานและเส้นทางสู่อาชีพ

อยุธยา-รมว.แรงงาน เปิดมหกรรมสร้างงานและเส้นทางสู่อาชีพ

ภาพ/่ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ที่The hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิด มหกรรม สร้างงานและเส้นทางสู่อาชีพ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบโล่ให้แก่สถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานคนพิการเชิงสังคมดีเด่นของสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2567 จำนวน 7 แห่ง โดยมี นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เป็นผู้กล่าวรายงาน นายประพันธ์ ตรีบุปผา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวให้การต้อนรับ มีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมพิธี
          นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า การจัดงาน “สร้างงานและเส้นทางสู่อาชีพ”ในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงบริการของรัฐ เข้าถึงข้อมูลอาชีพ ข้อมูลการศึกษา เป็นการสร้างสรรค์ และจุดประกายความคิดการประกอบอาชีพให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รับรู้สภาวะแนวโน้มตลาดแรงงานในอนาคตและการประกอบอาชีพยุคใหม่ รวมทั้งพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัย ให้สามารถประกอบอาชีพหรือทำงานหรือเลือกศึกษาต่อได้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน อีกทั้งยังได้จัดนัดพบแรงงาน เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ประชาชน ผู้ว่างงาน หรือนักเรียน นักศึกษา ได้มีโอกาสเข้าสมัครงานและสัมภาษณ์กับนายจ้างโดยตรง ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้กับภาคธุรกิจต่างๆ และลดปัญหาการว่างงานของประชาชน โดยกำหนดการจัดงานไว้ 2 วัน ระหว่างวันที่ 15 – 16 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. – 16.00 น. ซึ่งกิจกรรม ภายในงานประกอบด้วย การสาธิตอาชีพและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระวันละ จำนวน 20 อาชีพ การจัดแสดงผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านและกลุ่มอาชีพอิสระในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง การทดสอบความพร้อมทางอาชีพและทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน การรับสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับนายจ้าง สถานประกอบการโดยตรงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 60 บริษัท การรับสมัครไปทำงานต่างประเทศ การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง การบรรยายให้ความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์ การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทักษะด้านอาชีพ โลกของอาชีพ ฯลฯ และการตอบปัญหาอาชีพชิงรางวัล
          นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานในพิธี กล่าวว่า การจัดงานในวันนี้ มีกิจกรรมที่หลากหลายน่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในส่วนของการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน การเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพของประชาชน โดยได้มีนายจ้าง สถานประกอบการ มาให้บริการรับสมัครงานและคัดเลือกพนักงานเข้าทำงานจำนวนมาก ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาการว่างงาน และการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมีการรับสมัครงานตามโครงการ 3ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม) การสมัครไปทำงานต่างประเทศ การสาธิตและฝึกปฏิบัติการประกอบอาชีพ และกิจกรรมอื่นๆ ที่หลากหลาย ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง อันจะส่งผลสู่เป้าหมายตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน ที่ตั้งไว้ว่า “แรงงานทักษะดี มีงานทำ หลักประกันทางสังคมเด่น เน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจ”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!