ร้อยเอ็ด-มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ลงพื้นที่ สอน.บ้านสีแก้ว ยกระดับให้ปชช.ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขที่ดีขึ้น

ร้อยเอ็ด-มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ลงพื้นที่ สอน.บ้านสีแก้ว ยกระดับให้ปชช.ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขที่ดีขึ้น

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 ก.พ. 67 ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิง คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม ประธานคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สอน.บ้านสีแก้ว เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ในทุกๆด้าน และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ และร่วมประชุมเพื่อรับฟังรายงานผลการดำเนินงานปี 2566 โดยมี นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมฯ พร้อมด้วย นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นายวิเชียร สุดาทิพย์ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นางพัชรา ชมพูวิเศษ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และพี่น้องประชาชนตำบลสีแก้ว ร่วมให้การต้อนรับ
          จังหวัดร้อยเอ็ด มีสถานบริการสาธารณสุขในจังหวัดร้อยเอ็ด ประกอบด้วยโรงพยาบาลรัฐ จำนวน 20 แห่ง แบ่งเป็น โรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัด 1 แห่ง โรงพยาบาลอำเภอ 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 229 แห่ง โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สังกัดกระทรวงกลาโหม 1 แห่ง และโรงพยาบาลสังกัดเอกชน 2 แห่ง มีบุคลากรทางการแพทย์ 3,132 คน โดยในปีงบประมาณ 2566 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 229 แห่ง รวมทั้งสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านสีแก้ว ได้ถ่ายโอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
          ศาสตราจารย์กิตติคุณแพทย์หญิง คุณหญิงกอบจิตต์ ลิมปพยอม ประธานคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี กล่าวว่า วัตถุประสงค์ในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเสนอแนะจากการตรวจเยี่ยมครั้งที่ผ่านมา พร้อมรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน วางแผน และสนับสนุนการทำงานของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ให้มีคุณภาพ พัฒนาระบบบริการ ให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขที่ดีขึ้น และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติงานในสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ อันเป็นการสนองพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนชาวไทย มีสุขภาพที่สมบูรณ์ และแข็งแรง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ พร้อมกล่าวชื่นชม การดำเนินงานของ สอน.สีแก้ว ทั้งในด้านการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ดี เก่ง งาม สมพระเกียรติ การดำเนินโครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกแห่งชีวิตขยายสู่ 2,500 วัน การดำเนินงานองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพและศูนย์การเรียนรู้ HLO ซึ่งสามารถดูแลประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแม้จะมีการถ่ายโอนภารกิจมายัง อบจ.แล้ว แต่ยังสามารถให้การดูแลด้านสุขภาพแก่ประชาชนได้อย่างเป็นระบบ ขอให้มีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับให้ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขที่ดีขึ้น ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!