กาญจนบุรี-ชี้แจงและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอารยธรรมทวารวดี

กาญจนบุรี-ชี้แจงและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอารยธรรมทวารวดี

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศาลา 60 พรรษามหาราช อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายฑรัท เหลืองสอาด ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมชี้แจงและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และอารยธรรม ทวารวดี กับกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าเทียบเรือขุนแผน ระยะที่3 พร้อมด้วย นายบัณฑิต พรหมทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี นายอนันต์ สิริพฤกษา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี นายเอกศักดิ์ เศรษฐพิศาล จ่าจังหวัดกาญจนบุรี นายวสันต์ ภูษิตกาญจนา นายกเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ร่วมประชุมชี้แจงกับประชาชนถึงแนวทางการปรังปรุงภูมิทัศน์ และการปรับปรุงพื้นที่ เพื่อให้เป็นจุดศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวของภาคตะวันตก
          นอกจากนี้ การพัฒนาบริเวณถนนสองแควริมน้ำหน้าเมืองกาญจนบุรี ให้พื้นที่เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเฉพาะปัญหาขยะในน้ำ เนื่องจากแม่น้ำแควน้อย แม่น้ำแควใหญ่เป็นต้นกำเนินของแม่น้ำแม่กลองที่จะส่งน้ำไปให้กับจังหวัดอื่นๆ ได้ใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค และตอบสนองนโนบายของภาครัฐ อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี และเป็นการขับเคลื่อนเศรษกิจภายในจังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!