บุรีรัมย์-3 องค์กร ร่วมบูรณาการส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์วิถีไทย (Earthsafe) สู่ห้างโมเดิร์นเทรด

บุรีรัมย์-3 องค์กร ร่วมบูรณาการส่งเสริมสินค้าเกษตรอินทรีย์วิถีไทย (Earthsafe) สู่ห้างโมเดิร์นเทรด

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นางวิไล ยูฮันเซ่น สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อยด้วย นายประเสริฐ กาญจนเกียรติกุล ผู้แทนจาก Top supermarket ห้างโรบินสัน สาขาจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้แทนสหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ จำกัด ร่วมพิธีเปิดบูทจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์วิถีไทย (Earthsafe) โดยกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์เกษตรอินทรีย์วิถีไทย (Earthsafe) ตามแนวศาสตร์พระราชาภายใต้ความร่วมมือของขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดบุรีรัมย์ และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ สปก.จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมจำหน่าย
          นางวิไล ยูฮันเซ่น สหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า สหกรณ์จังหวัดยุรีรัมย์ มีนโยบายตลาดนำการผลิต นวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร โดยมีสหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ จำกัด เป็นแม่ข่ายในการดำเนินกิจกรรมประกอบอาชีพทางการเกษตรที่มีลักษณะของความเป็นไทย และบริบทที่สอดคล้องกับการเกษตรในระดับท้องถิ่น ได้แก่ ภูมิปัญญาอาหาร ภูมิสังคม อัตลักษณ์ท้องถิ่น วิถีชีวิตความเป็นไทย การใช้ศาสตร์แห่งพระราชาเพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตอย่างรู้คิด และยั่งยืน ที่สำคัญคือหลักการปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงนำมาปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยไม่ใช้สารเคมีใด ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต และมีกระบวนการตรวจสอบโดยใช้นวัตกรรมจากการวิจัยทางการเกษตรอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพประยุกต์ จุลินทรีย์ และชีวภัณฑ์ รวมถึงเทคนิคการทำการเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี โดยมีองค์กรพี่เลี้ยงจากมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำและสมาคมเทคโนโลยีการเกษตรแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้ามาดูแลเติมเต็มองค์ความรู้การนำเกษตรอินทรีย์ฟื้นฟูระบบนิเวศน์การเกษตร เพิ่มความหลากหลายทางชีววิทยา วัฏจักรของสิ่งมีชีวิต ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ (Organic agriculture produets) จะต้องไม่มีสารพิษตกค้างโดยผ่านการวิเคราะห์สารพิษตกค้าง จากห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ ภายใต้หลักเกณฑ์ในการทำเกษตรอินทรีย์ทั่วไป ปัจจุบันการดำเนินโครงการมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 3 สหกรณ์ 2 กลุ่ม ดังนี้ คือ สหกรณ์การเกษตรโนนสุวรรณ จำกัด สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค บุรีรัมย์ จำกัด สหกรณ์การเกษตรนางรอง จำกัด กลุ่มสมาชิกผู้ปลูกผักปลอดสารพิษพื้นที่ สปก. บ้านอุบลสามัคคี อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ และกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ตำบลเขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
          ทั้งนี้ สมาชิกสามารถนำผลผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์มาวางจำหน่ายที่ ท็อป ซุเปอร์มาร์เก็ต ห้างโรบินสัน สาขาบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นช่องทางในการเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตรระหว่างสหกรณ์กับห้างสรรพสินค้า เป็นช่องทางในการเชื่อมโยงเครือข่ายที่ดี และได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีในด้านคุณภาพของพืชผัก ผลไม้ และสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งราคาที่ไม่แพงมากนัก สามารถส่งผลให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีแหล่งจำหน่ายสินค้าที่แน่นอน จึงทำให้สมาชิกสหกรณ์สามารถผลิตพืชผัก ผลไม้ ส่งจำหน่ายให้กับห้างและตลาดต่างๆ ได้ในทุกวัน และสมาชิกมีความอยู่ดีกินดี สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน ได้อย่างยั่งยืนและจะขยายไปยังสาขาอื่น ๆ สมาชิกและเกษตรกรผู้ปลูกจะมีรายได้สูงกว่าเดิมถึง 25%

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!