ร้อยเอ็ด-กอ.รมน. ติดตามและประเมินผลแผนงาน ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ระดับตำบล ประจำปี 2567

ร้อยเอ็ด-กอ.รมน. ติดตามและประเมินผลแผนงาน ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ระดับตำบล ประจำปี 2567

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน 

          วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 พันเอกพลพัฒน์ ธีรเนตร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด(ฝ่ายทหาร) เป็นประธานในการประชุม โครงการกำกับติดตามและประเมินผลแผนงาน ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการส่วนราชการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับตำบลประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมี พันเอกถนอม วงค์พิมล หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าวกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด, พันเอกเกียรติศักดิ์ พรมตวง ผบ.นพค.สนภ.5 นทพ., สำนักงานพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด,หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและผู้นำชุมชนเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลการดำเนินงานตามแผนงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งบูรณาการ ประสานงานและรับทราบปัญหา/ข้อขัดข้อง
          ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในพื้นที่ตำบลห้วยหินลาด ในโอกาสต่อไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดและในโอกาสนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการชุมชนยั่งยืนด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!