ประจวบคีรีขันธ์-พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคกลาง ครั้งที่ 8

ประจวบคีรีขันธ์-พร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคกลาง ครั้งที่ 8

ภาพ/ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

          เมื่อวันที่ 3 ก.พ.67 ที่ศูนย์การค้าบลูพอร์ต หัวหิน รีสอร์ท มอลล์ จ.ประจวบฯ นายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ นายสุทธินาถ ทานนท์ รองศึกษาธิการ จ.ประจวบฯ น.ส.บุษบา โชคสุชาติ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ดร.ชโนทัย เจริญเนือง ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ.ประจวบฯ และ ดร.พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบ จ.ประจวบฯ ร่วมแถลงข่าวเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคกลาง ครั้งที่ 8 มี นายโชคชัย วงศ์จักรภัชร์ กรรมการผู้จัดการบลูพอร์ต หัวหิน ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเอกชน จ.ประจวบฯ ในชุดวนิดา-ปริศนา ร่วมในแถลงข่าว
          ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2461 และนับแต่นั้นมาจึงได้กำหนดให้วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันการศึกษาเอกชน ซึ่งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเอกชนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในแต่ละภูมิภาคร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในห้วงเวลาดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้กำหนดการจัดงาน “วันการศึกษาเอกชน ประจำปี พ.ศ. 2567” ในส่วนภูมิภาค 5 ภาค ดังนี้ ภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี วันที่ 26-27 ม.ค.67 / ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย วันที่ 3-7 ก.พ.67 / ภาคกลาง และ กทม. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 15-16 ก.พ.67 / ภาคใต้ จังหวัดพัทลุง วันที่ 17-18 ก.พ.67 / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 23-24 ก.พ.67 เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและผู้สอนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและนวัตกรรมทางการศึกษา รวมทั้งได้เผยแพร่ผลงานด้านการศึกษาสู่สาธารณชนผ่านการประชุมเชิงวิชาการ นักเรียนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถตามศักยภาพ เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบความถนัดของตนเอง และสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ และมีการพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้ และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันซึ่งตรงกับนโยบายและเป้าหมายของ ศธ. ที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และทักษะที่จำเป็นในโลกยุคปัจจุบัน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของโรงเรียน สมาคม เครือข่ายทางการศึกษาเอกชน ตลอดจนเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการศึกษาเอกชนที่ดี
          ดร.ชโนทัย เจริญเนือง กล่าวว่า งานวันการศึกษาเอกชนในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนและเครือข่ายพัฒนาการศึกษาเอกชน และประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด ในปี 2567 นี้ จังหวัดประจวบฯ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพร่วมกับ 17 จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ได้แก่ นครปฐม สิงห์บุรี ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี ลพบุรี สระบุรี อ่างทอง สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร เพชรบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี พระนครศรีอยุธยา และ ประจวบฯ ดำเนินการภายใต้แนวคิด “Prachub Khirikhan : Love to Learn” เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ที่กล่าวว่า “เรียนดี มีความสุข”ในระหว่างวันที่ 15-16 ก.พ.นี้ โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 16 ก.พ.67 ที่อาคารหอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.หัวหิน มีโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมกว่า 300 แห่งใน 17 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร มีกิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนภาคกลาง การแสดงผลงานของนักเรียน การมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาเอกชน และนักเรียน ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการศึกษาเอกชนภาคกลาง และมีพิธีส่งมอบธงให้กับจังหวัดชัยนาท อ่างทอง และสิงห์บุรี ที่จะเป็นเจ้าภาพการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคกลาง ครั้งที่ 9 ในปี 2568 ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 800 คน ตลอดวันงาน.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!