อุบลราชธานี-รองอธิบดี พช. ลงพื้นที่เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

อุบลราชธานี-รองอธิบดี พช. ลงพื้นที่เตรียมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ภาพ/ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดอุบลราชธานี

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 31 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ณ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายมีชัย แต้สุจริยา ศิลปินแห่งชาติและผู้คิดค้น นักออกแบบ ลายผ้าและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมอีสาน นายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี นางสาววรางคณา อินทรเจริญผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นางสาววิจิตร หลงชิน ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นายธงชัย ครุฑแสน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายคำพอง วรรณวัติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนร่วมให้การต้อนรับและสนับสนุนการลงพื้นที่พร้อมนำเสนอข้อมูลนายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย นางสาวณัฐนิช อินทสระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น นางสาวริตยา รอดนิ่ม ผู้อำนวยกลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น นางสาวณัฏฐ์พิชญา ยะใหม่วงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน และนางศรินดา จามรมาน ที่ปรึกษาโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”ผศ.ดร.อนุชา ทีรคานนท์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา กำหนดเสด็จทอดพระเนตร นิทรรศการและการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และบ้านคำปุน ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
          โดยได้มีการจัดประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นายสมมาฏฐ์ โพธิ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี นายวีระชัย ประเสริฐโส หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ดร.ศิริมาเมธ์วดี ศิรธนิตรา นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหารและที่ปรึกษาปลัดกระทรวงมหาดไทย โยธาธิการจังหวัดอุบลราชธานีและโยธาธิการ จากส่วนกลาง ผศ.ดร.วรางคณา วุฒิช่วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการและผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรม ภาคตะวันออกเฉียง จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม poc ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี จากนั้น ได้เดินทางไปดูสถานที่รับเสด็จฯ ณ บ้านคำปุน ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ โดยนายมีชัย แต้สุจริยา ศิลปินแห่งชาติและผู้คิดค้น นักออกแบบ ลายผ้าและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมอีสาน ได้ให้การต้อนรับพร้อมทั้งนำเสนอผลความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ ในการรับเสด็จฯ ต่อมา ได้เดินทางไปดูสถานที่รับเสด็จฯ ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีผศ.ดร.วรางคณา วุฒิช่วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ได้นำเสนอผลความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ในการรับเสด็จฯ ในการนี้นายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยพร้อมคณะฯ ได้เดินตรวจความพร้อมโดยรอบพื้นที่พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการจัดสถานที่แสดงบูธผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทผ้า และการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการจัดสถานที่สำหรับประชาชนเฝ้ารับเสด็จเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเฝ้ารับเสด็จ ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายพิสดาร ประดา พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนที่รับผิดชอบ ได้ร่วมอำนวยความสะดวกและสนับสนุนให้ข้อมูลตลอดระยะเวลาในการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อพัฒนาและการเตรียมความพร้อมรับเสด็จ ฯ พร้อมทั้งรับข้อเสนอแนะจากคณะทำงานสนับสนุนของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จให้มีความสมบูรณ์ต่อไป
          กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กำหนดดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาไทย และสร้างการเชื่อมโยงร่วมกัน 20 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานอัตลักษณ์ศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาไทยของกลุ่มผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทย และงานหัตถกรรมชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!