อุบลราชธานี-สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายข้อมูลข่าวสารภาคประชาชน

อุบลราชธานี-สัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายข้อมูลข่าวสารภาคประชาชน

ภาพ/ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดอุบลราชธานี 

          วันนี้ (30 ม.ค.67) นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายข้อมูลข่าวสารภาคประชาชน ณ ห้องประชุมปทุมวัน ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ทั้งนี้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อปกป้องคุ้มครองประโยชน์ของตนเองและประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งเพื่อให้สามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้อย่างถูกต้องตรงกับความเป็นจริง สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่กำหนดให้ประชาชนมีสิทธิในการรับรู้ข้อมูล และข่าวสารสาธารณะที่หน่วยงานของรัฐครอบครอง โดยถือเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะให้แก่ประชาชนได้รับทราบและเข้าถึงได้โดยสะดวก อีกทั้งนโยบายของรัฐบาล ที่ส่งเสริมให้การบริหารราชการแผ่นดินธรรมาภิบาลปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐทุกระดับอย่างจริงจังโดยรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารจัดการภาครัฐทุกระดับ เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในการภาครัฐอย่างแท้จริง
          สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายข้อมูลข่าวสารภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนและผู้นำชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 60 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารตามที่กฎหมายกำหนด สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่แก่สมาชิกภายในชุมชนได้อย่างถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของตนเองและชุมชน ตลอดจนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ
          สำหรับกิจกรรมในวันนี้ จะเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชน เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารภาครัฐ” โดยมีทั้งการบรรยายและการระดมความคิดเห็น รวมถึงการตอบข้อซักถาม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!