นครนายก-อบต.เขาพระ จัดการประชุมกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหากรณีปิดอ่างเก็บน้ำคลองโบด

นครนายก-อบต.เขาพระ จัดการประชุมกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหากรณีปิดอ่างเก็บน้ำคลองโบด

ภาพ/ข่าว:สมบัติ เนินใหม่ / รัชชานนท์ เนินใหม่

          เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 25 มกราคม 2567 นายพงษ์สวัสดิ์ ธีระวัฒนกุล นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาพระ ได้จัดประชุมกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหากรณีปิดอ่างเก็บน้ำคลองโบด และการวางแนวทางบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำทรายทอง ครั้งที่ 2/2566 ร่วมกับ นายเจษฎา บุญสุยา ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครนายก นายสุรินทร์ วงค์คม ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ (ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก) นายวรวิช พรพันธุ์ไพบูลย์ ปลัดอำเภอเมืองนครนายก (ผู้แทนนายอำเภอเมืองนครนายก) ร้อยโท นรินทร์ อู่ทรัพย์ ฝ่ายกิจการพลเรือน พัน.ร.รร.จปร. นายเอกลักษณ์ ประมวลทรัพย์ เลขานุการนายก อบจ.จังหวัดนครนายก นายฉัตรชัย บุญมี เลขานุการนายก อบจ.จังหวัดนครนายก (ผู้แทนนายก อบจ.จังหวัดนครนายก) นายพลชัย สีลาเขต สจ.นครนายก เขต 6 นายอุดร พนมกุล สจ.นครนายก เขต 3 ร้อยตรี นาวา นาคหาญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี นายมงคล ทิตสรรพพา กำนันตำบลเขาพระ ผู้ใหญ่บ้าน ต.เขาพระ สมาชิกสภา อบต.เขาพระ ทั้ง 13 หมู่บ้าน และผู้ประกอบการร้านค้า ทั้ง 3 อ่างเก็บน้ำ ได้ข้อยุติร่วมกัน ดังนี้ 1. มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำคลองโบด ประกอบด้วย 1.1) นายสำราญ คล่องแคล่ว ประธาน , 1.2) นางสาวณัฐสุดา สิงหนาท รองประธาน , 1.3) นางสาวสุภาวดี ราชวิถี รองประธาน , 1.4) นางสาวชนรดา เบี้ยวเก็บ เลขานุการ , 1.5) นางสาวณัฐนันท์ บุญมา เลขานุการ , 1.6) นางสาวจินดา เอี่ยมสะอาด เลขานุการ , 1.7) นางสาวปลาริชาติ บุญสิทธิ์ เหรัญญิก , 1.8) นายสมชาย รักหน้าที่ ที่ปรึกษา , 1.9) นายการันต์ พุ่มบุญฑริก ที่ปรึกษา , 1.10) นางสุชีลา พุทธสะ ที่ปรึกษา , 2. กำหนดเวลาเปิดปิดอ่างเก็บน้ำทั้ง 3 อ่างจะใช้เวลาเดียวกันคือ 06.00 น. – 22.00 น. , 3. การบริหารจัดการขยะ ในส่วนการดูแลความสะอาดทางผู้ประกอบการร้านค้าจะช่วยกันเก็บขยะภายในพื้นที่ 2 รอบ คือ ช่วงเวลา 22.00น. และ รอบเช้าอีกครั้งเวลา 07.00 น. ของทุกวัน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี จะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเก็บขยะอาทิตย์ละ 1 วัน (วันศุกร์) , 4. เรื่องร้านค้า จะไม่ให้จอดขายของบริเวณสันอ่างเก็บน้ำ แต่ทางชลประทานนครนายกจะจัดระเบียบร้านค้าบริเวณทางเข้าอ่างเก็บน้ำคลองโบด ให้โดยแบ่งเป็นล็อค ขนาด 2.5 x 2.5 เมตร และมีกฎห้ามจำหน่ายพลุ ประทัดเด็ดขาด , 5. เรื่องสถานที่จอดรถของนักท่องเที่ยว ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก ร่วมกับชลประทานนครนายก ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลในการปรับพื้นที่เพื่อให้สามารถรองรับจำนวนรถของนักท่องเที่ยวได้อย่างเป็นระบบระเบียบ โดยในช่วงระหว่างการปรับพื้นที่ ทางชลประทานจะอนุโลมให้นักท่องเที่ยวเข้าไปจอดรถบนสันอ่างเก็บน้ำคลองโบดก่อน จนกว่าการปรับพื้นที่จะแล้วเสร็จ , 6. เรื่องความปลอดภัยในพื้นที่ ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก มีนโยบายมอบหมายสถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายก และกองร้อยอาสารักษาดินแดน เข้ามาดูแลพื้นที่ให้ และ รร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า ให้การสนับสนุนหน่วยเคลื่อนที่เร็ว กองพันทหารราบ (พัน.ร.รร.จปร.) เข้ามาสมทบในการดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่อ่างเก็บน้ำ ทั้ง 3 อ่าง , 7. การทำป้าย อาทิ ป้ายจุดทิ้งขยะ ป้ายเวลาเปิด – ปิด ป้ายเตือนการใช้เสียง และข้อบังคับต่างๆ ทางชลประทานนครนายกจะเป็นผู้จัดทำให้
          จากกรณีดังกล่าว หากข้อกำหนดแนวทางเป็นไปตามเงื่อนไขทางชลประทานก็จะพร้อมเปิดที่กั้นให้ประชาชน นักท่องเที่ยว เข้ามาท่องเที่ยวบนสันอ่างได้ตามปกติ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมธรรมชาติ ภายในอ่างเก็บน้ำทั้ง 3 อ่างเก็บน้ำ ให้ตระหนักถึงเรื่องของการรักษาความสะอาด และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้ เพื่อจะได้รักษาแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน เป็นพื้นที่สำหรับสร้างรายได้แก่พี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการต่อไป ในนามตัวแทนประชาชนตำบลเขาพระ ผู้ประกอบการร้านค้า และนักท่องเที่ยว ขอขอบคุณ ทุกหน่วยงานที่เข้ามาร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหาในครั้งนี้


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!