อำนาจเจริญ-ปศุสัตว์ จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2567

อำนาจเจริญ-ปศุสัตว์ จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2567

ภาพ/ข่าว:นายทิพกร หวานอ่อน

          วันนี้ (24 มกราคม 2567) นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ห้องประชุมดอกจาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
          นายสัตวแพทย์อภิชาติ ภะวัง ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการว่า โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการบูรณาการการดำเนินงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ในทุกระดับ ข้อ 1.2 ฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านโรคพิษสุนัขบ้าให้มีประสิทธิภาพในทุกระดับ การกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ในระดับพื้นที่ จะต้องมีการเฝ้าระวังโรคอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง การสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรคด้วยการฉีดวัคซีนให้สัตว์เลี้ยงให้ครอบคลุม ทั่วถึง ต่อเนื่อง มีความสำคัญอย่างยิ่งและต้องทำเชิงคุณภาพเท่านั้น ถึงจะทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันต่อโรค นอกจากนี้ ยังรวมถึงความรู้ เทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การควบคุมจับบังคับสัตว์ การฉีดวัคซีน การสังเกตอาการความผิดปกติของสัตว์ การเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจอย่างถูกต้อง ถึงจะปฏิบัติงานให้ได้ผลออกมาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
            สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้กำหนดดำเนินการโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอาสาปศุสัตว์รุ่นใหม่และพัฒนาอาสาปศุสัตว์เดิมที่มีอยู่แล้วให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการจับบังคับสัตว์ การฉีดวัคซีน การเก็บรักษาวัคซีน การสังเกตอาการความผิดปกติของสัตว์ การเก็บตัวอย่าง เป็นต้น เพื่อให้อาสาปศุสัตว์มีความพร้อมในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครอบคลุมในทุกพื้นที่ อาสาปศุสัตว์ที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 สนับสนุนให้มีสวัสดิการ เช่น ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน การได้รับการฉีดวัคซีนชนิด Pre-Exposure เป็นต้น มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย อาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้าจากทั้ง 7 อำเภอ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น จำนวน 63 แห่ง เป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน 150 คน ซึ่งจะได้ร่วมเป็นเครือข่ายในการดำเนินการควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในระดับพื้นที่ เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าของจังหวัดอำนาจเจริญต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!