บุรีรัมย์-พช. จัดกิจกรรมแสดงพลัง ผู้นำ อช.และทอดผ้าป่า เนื่องในวาระครบรอบ 55 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

บุรีรัมย์-พช. จัดกิจกรรมแสดงพลัง ผู้นำ อช.และทอดผ้าป่า เนื่องในวาระครบรอบ 55 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 24 มกราคม 2567 ที่ศาลาการเปรียญวัดกลาง พระอารามหลวง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในกิจกรรมแสดงพลัง ผู้นำ อช.และทอดผ้าป่าเพื่อสมทบกองทุนผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในวาระครบรอบ 55 ปีโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน “รวมพลัง อช. สานพลังแก้จน พัฒนาคนอย่างยั่งยืน” โดยมีนางกนกอร โพธิ์สิงห์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชน ผู้นำ อช.จังหวัดบุรีรัมย์ และผู้ประกอบการโอทอป เข้าร่วมกิจกรรม
          นางกนกอร โพธิ์สิงห์ พัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เป็น”อาสาสมัคร” เข้าไปเป็นแกนสำคัญของชุมชนในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน มีภารกิจสำคัญ 10 ประการ ประกอบด้วย การสำรวจข้อมูล จปฐ. การจัดทำแผนและขับเคลื่อนแผนชุมชน การขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชน การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การแก้ไขปัญหาความยาเสพติด การส่งเสริมอาชีพ และ OTOP ชุมชน การส่งเสริมทุนชุมชน การส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการแก้ไขปัญหาความยากจน เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ในปี 2567 นี้ จังหวัดบูรีรัมย์ ร่วมกับ ชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรม “รวมพลัง อช. สานพลังแก้จน และพัฒนาคนอย่างยั่งยืน เพื่อแสดงพลังสมัครสมานสามัคคีของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช) และอาสาพัฒนาชุมชน กิจกรรมประกอบด้วย การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นกองทุนสนับสนุนในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาพัฒนาชุมชนในการสนับสนุน ช่วยเหลือครัวเรือนยากจน การมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนผู้ด้อยโอกาส การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน การส่งเสริมกลุ่มอาชีพและกิจกรรมสาธารณประโยชน์ โดยมียอดเงินจากผู้ใจบุญร่วมกันบริจาคเบื้องต้น 96,987 บาท การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนดีเด่น ที่มีผลงานด้านการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ประจำปี 2566 จำนวน 46 คน การมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหรือหลาน อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช) จำนวน 23 ทุน และการมอบทุนการศึกษาให้กับครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์เรื่อง รายได้จากข้อมูล TPMAP จำนวน 5 ทุน การมอบวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพให้แก่ครัวเรือนยากจนตามข้อมูล TPMAP จำนวน 5 ครัวเรือน การจัดแสดงนิทรรศการผลงานของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนที่มี ผลงานดีเด่นด้านการขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 และการนำผลผลิตมาออกร้านจำหน่ายสินค้า การอ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในวาระครบรอบ 55 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน และ การตั้งปณิธานเพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!