อุทัยธานี-นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เปิดศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จระดับอำเภอ

อุทัยธานี-นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เปิดศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จระดับอำเภอ

ภาพ/ข่าว:วราภรณ์ จันทรังษ์ 

          เมื่อวันที่ 18 ม.ค.67 ว่าที่ร้อยตรีดนัย พิทักษ์อรรณพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จระดับอำเภอ (One Stop Service District Center: OSSDC) และการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองฉาง เป็นการ Kick Off ศูนย์ OSSDC นำร่อง เป็นแห่งแรก โดยมีเป้าหมายในการจัดตั้งศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จระดับอำเภอ ให้ครอบคลุมทุกอำเภอ ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่งในจังหวัดอุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพหน่วยงานเครือข่ายระดับอำเภอให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวก รวดเร็ว สามารถเข้าถึงจุดให้บริการของสำนักงานสาธารณสุขได้โดยง่าย ลดการสูญเสียเวลาและค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางไปติดต่อขอรับบริการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นการอำนวยความสะดวกและเพิ่มศักยภาพการให้บริการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
           โดยศูนย์ OSSDC นี้ เปิดให้บริการงานอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ (อาหาร ยา เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร วัตถุอันตราย เครื่องมือแพทย์ ฯลฯ ) สถานบริการด้านสุขภาพ ( คลินิก ร้านยา ร้านนวด ร้านสปาเพื่อสุขภาพ ) งานขออนุญาตสมุนไพรควบคุม (กัญชา) และการขอรับวัคซีนพาสปอร์ต (COVID-19) รวมถึงเป็นศูนย์ให้คำแนะนำข้อมูลด้านการอนุญาตผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพแก่ผู้ประกอบการและประชาชนในระดับอำเภอ โดยมีผู้บริหาร บุคลากรเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสถานบริการด้านสุขภาพ ภาคีเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!