ประจวบคีรีขันธ์-เกษตรกรเฮ! รัฐมอบโฉนดที่ดินทำการเกษตรเป็นของขวัญปีใหม่

ประจวบคีรีขันธ์-เกษตรกรเฮ! รัฐมอบโฉนดที่ดินทำการเกษตรเป็นของขวัญปีใหม่

ภาพ/ข่าว:เอกภพ วงษ์ประเสริฐ 

          วันนี้ (15 มกราคม 2567) ที่ว่าการอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ นายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการมอบโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร เป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ.2567 ให้กับเกษตรกร โดยมี นายสังคม แดงโชติ ส.ส.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นายอำนาจ เขม่นกิจ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ร่วมพิธี โดยในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน เมื่อปี พ.ศ.2536 โดยมีพื้นที่เขตดำเนินการปฏิรูปที่ดินเนื้อที่ประมาณ 217,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 7 อำเภอ ได้ดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรแล้วทั้งสิ้น 15,587 ราย 19,761 แปลง เนื้อที่ประมาณ 207,290 ไร่ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จากการที่เกษตรกรได้มายื่นคำขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร ทั้งในระบบออนไลน์และยื่นด้วยตนเองในเบื้องต้น ส.ป.ก.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสารสิทธิเนื้อที่ประมาณ 1,153,394 ไร่ และจะทยอยเปลี่ยนเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี และในวันนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมรับมอบโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร จำนวน 100 ราย 110 แปลง เนื้อที่ประมาณ 631,212 ไร่
          ทั้งนี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก) มีภารกิจหน้าที่จัดที่ดินให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เพื่อประกอบเกษตรกรรม โดยการออกเป็นหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ให้กับเกษตรกรถือเป็นหนึ่งเป้าหมายในการปรับปรุงและพัฒนาสิทธิในที่ดินของรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนให้การดำเนินนโยบายของรัฐบาลประสบผลสำเร็จ จึงได้มีการพิจารณาปรับปรุงเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาล และการพัฒนาสิทธิในที่ดินรัฐของ ส.ป.ก.ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ด้วยเหตุดังกล่าว คณะรัฐมนตรีจึงได้มีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา วันที่ 12 กันยายน 2566 โดยในคำแถลงดังกล่าวมีนโยบายการให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เพื่อสร้างโอกาสในการมีอาชีพ มีรายได้ และความมั่นคงในชีวิต โดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดินมีชีวิตที่มั่นคง พิจารณาเอกสารสิทธิ์การใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรเพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการนำมาพัฒนาที่ดินและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!