ตราด-สปก. KICK OFF มอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นของขวัญปีใหม่ 67

ตราด-สปก. KICK OFF มอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นของขวัญปีใหม่ 67

ภาพ/ข่าว:พูลศักดิ์ บุญลอย / ศิวพงศ์ บุญลอย

          เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 ม.ค.67 ที่ หอประชุมองค์การบริหารจังหวัดตราด นางเมตตา ไม้หนองกอย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด และเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด (สปก.) โดยมี นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการมอบโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรในวันนี้
          นางเมตตา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา วันที่ 11 กันยายน 2566 โดยในคำแถลงดังกล่าวมีนยบายการให้ประชาชนใช้ระโยชน์จากสินทรัพย์เพื่อสร้างโอกาสในการมีอาชีพ รายได้ และความมั่นคงในชีวิต โดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดิน มีชีวิตที่มั่นคง พิจารณาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นโฉนด เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ นำมาพัฒนาที่ดินเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก) มีภารกิจหน้าที่จัดที่ดินรัฐให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เพื่อประกอบเกษตรกรรม โดยการออกเป็นหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ให้กับเกษตรกรเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ส.ป.ก. จึงได้ดำเนินการปรับปรุงเอกสารสิทธิเพื่อยกระดับเป็นโฉนด ตามนโยบายรัฐบาล แต่ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดตราด ได้เริ่มดำเนินการปฏิรูปที่ดิน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยก่อตั้งสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2537 ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 608,810 ไร่ เป็นพื้นที่เขตดำเนินการปฏิรูปที่ดินประมาณ 388,148 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่อำเภอเมืองตราด อำเภอเขาสมิง อำเภอบ่อไร่ และอำเภอแหลมงอบ โดยได้ดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2537 ถึงปัจจุบัน 16,255 ราย 20,263 แปลง เนื้อที่ประมาณ 312,001 ไร่เศษ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ส.ป.ก.ตราด มีแผนดำเนินการปรับปรุงเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 4-01 ให้เป็นโฉนด เพื่อการเกษตร จำนวน 2,471 แปลงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรผู้ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด จึงได้จัดงาน KICK OFF การมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2567 โดยในวันนี้ มีเกษตรกรมารับมอบโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน 113 ราย          ขณะที่ชาวบ้านที่มีที่ดินเป็น สปก.รู้สึกดีใจและขอบคุณรัฐบาลที่มีโครงการดีๆนี้ขึ้นมาให้กับประชาชนที่มีที่ดิน สปก.สามารถเปลี่ยนมาเป็นโฉนดได้ ซึ่งที่ดิน สปก.ทำได้เพียงทำกินได้อย่างเดียวหากเปลี่ยนเป็นโฉนดได้ สามารถแปลงเป็นทรัพย์สิน เพื่อที่จะนำเงินมาลุงทุนกับสวนได้ รู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอน ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดบอกว่า เป็นการ KICK OFF มอบโฉนดเพื่อการเกษตร เป็นของขวัญ ปีใหม่ พ.ศ. 2567 ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวตราดอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!