ราชบุรี-ประธานสหกรณ์วอนปปช.ตรวจสอบหน่วยงานหลังใช้อำนาจโดยมิชอบ

ราชบุรี-ประธานสหกรณ์วอนปปช.ตรวจสอบหน่วยงานหลังใช้อำนาจโดยมิชอบ

ภาพ/ข่าว:ประทีป อยู่แช่ม

          วันที่ 10 ม.ค.67 ที่สหกรณ์โคนมหนองโพจำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) นายกล้าหาญ แก้วจีน ประธานสหกรณ์ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสหกรณ์ ที่ปรึกษา ร่วมกันแถลงข่าวหลังถูกคณะกรรมการชุดเก่าพร้อมด้วยหน่วยงานรัฐบางหน่วยงาน ใช้อำนาจโดยมิชอบ หลังถูกตรวจสอบการทำการการทุจริตที่เกิดขึ้นภายในสหกรณ์ อีกทั้งกลับถูกตรวจสอบกลับ และบีบบังคับมิให้ดำเนินการของสหกรณ์เป็นไปด้วยความราบรื่น สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมกว่า 4000 รายได้รับความเดือดร้อนไปด้วย นายกล้ากาญ แก้วจีน กล่าวว่า สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 โดยกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดราชบุรี ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีสมาชิกทั้งสิ้น 4, มีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 2,167,413,895.33 ล้านบาท มีฐานะเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ในระยะเวลาที่ผ่านมาเกือบ 20 ปี มีกลุ่มบุคคล 2 กลุ่มเข้ามาเป็นคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ครอบงำและ แสวงหาผลประโยชน์จากสหกรณ์ฯ มีการกระทำทุจริตเกิดขึ้นจำนวนมาก โดยไม่มีการตรวจสอบและ ใช้อำนาจอย่างใด ๆ จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ จนกระทั่งในปี 2564 สมาชิกส่วนใหญ่ได้ไว้วางใจให้ นายกล้าหาญ แก้วจีน และคณะ เข้ามาเป็นคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดใหม่ โดยมุ่งหวังให้สหกรณ์ฯ มีการ พัฒนาและแข่งขันกับธุรกิจในปัจจุบันได้ โดยเบื้องต้นมีการตรวจสอบพบการทุจริตของคณะกรรมการ สหกรณ์ฯ ชุดเก่ามากถึง 106 ล้านบาท ซึ่งจะมีการฟ้องร้องดำเนินคดีและส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ และสำนักงาน ป.ป.ง. ตรวจสอบต่อไป
          อันอาจทำให้อดีตกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดเก่า เจ้าหน้าที่สำนัก สหกรณ์จังหวัดราชบุรี บางคน และผู้บริหารระดับสูงในกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับความเดือดร้อน จึงได้ รวมมือกันอย่างเป็นขั้นเป็นตอนอย่างชัดแจ้ง เพื่อให้คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดปัจจุบัน พ้นจากตำแหน่ง ให้ได้ ไม่ว่าจะใช้วิธีใด ๆ ก็ตาม โดยเบื้องต้น อดีตกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดเก่า และมีบางคนประกาศว่าตนเอง เป็นสายตรงอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ จะทำหน้าที่ต้องเรียน และเชิญชวนให้สมาชิกสหกรณ์ฯ มาเดินขบวนเพื่อเรียกร้องให้มีการถอดถอนกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดปัจจุบัน เมื่อมีการร้องเรียนแล้ว เจ้าหน้าที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี จะสอดรับด้วยการใช้อำนาจในทางมิชอบมิถูกมิควร หรือใช้อำนาจหน้าที่ ในลักษณะเป็นการกลั่นแกล้ง หรือเป็นการใช้อำนาจในทำนองลุแก่อำนาจ โดยไม่เกรงกลัวความผิด ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งคาดว่าจะได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยในการออก คำสั่งทางปกครองแต่ละครั้ง จะสอดรับกับการร้องเรียนและสอดรับกับการเดินขบวนของสมาชิกสหกรณ์ฯ แทบทุกครั้ง หลังจากมีคำสั่งทางปกครองแล้ว จากนั้น จะกลั่นแก จะกลั่นแกล้งด้วยการออกคำสั่งในวันศุกร์และ ให้กรรมการฯ ไปชี้แจงข้อเท็จจริงในวันจันทร์เป็นเช่นนี้แทบทุกครั้ง เป็นเวลายาวนานมากกว่า 6 เดือนแล้ว อันทำให้คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดปัจจุบัน ไม่สามารถบริหารงานตามปกติได้เกิดความกลัว และลาออก จากการเป็นกรรมการไปหลายคน โดยคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ชุดปัจจุบัน ได้ถูกเจ้าหน้าที่ที่ไม่เป็นกลาง ใช้อำนาจหน้าที่ในลักษณะเป็นการกลั่นแกล้ง หรือเป็นการใช้อำนาจในทำนองลุแก่อำนาจจำนวนมาก ดังนี้ กรณีที่ 1 กล่าวหาว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไม่มีหน้าที่ถอดถอนสิทธิ์ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ที่จริงแล้ว มีอำนาจตามคำสั่งสหกรณ์ฯ ที่ 52/2566 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยเจ้าหน้าที่ไม่มีการหยิบ “คำสั่งดังกล่าวมาพิจารณาแต่อย่างใด สร้างความเสียหายให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งถูกฟ้องคดีแพ่ง
          ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ได้ร้องเรียนขอความเป็นธรรมไปยังหน่วยงานต้นสังกัดแล้ว แต่กลับถูก เพิกเฉยไม่มีการดำเนินการอย่างใด ๆ ปัจจุบันสหกรณ์ฯ ได้บอบช้ำจากการใช้อำนาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ของเจ้าหน้าที่รัฐมากพอสมควรแล้ว อันไม่สามารถบริหารงานได้ตามปกติสุข ถูกกลั่นแกล้งต่าง ๆ นา ๆ ดังนั้น เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม จึงขอความอนุเคราะห์ สำนักงาน ป.ป.ช. เข้าช่วยเหลือตรวจสอบการใช้ อำนาจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐโดยด่วนด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!