อยุธยา-เสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย

อยุธยา-เสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 10 มกราคม 2567 ที่ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประพันธ์ ตรีบุบผา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ.2567 ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวนทั้งสิ้น 150 คนที่ เข้ารับการอบรม โดยมีนางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ
          นายประพันธ์ ตรีบุปผา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า ภาคอุตสาหกรรม ภาคการก่อสร้างและอื่น ๆ มีความต้องการแรงงานจำนวนมาก ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีแรงงานต่างด้าวทำงานมากถึง 35,092 คน ในจำนวนนี้ เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม จำนวน 29,444 คน ซึ่งยังไม่รวมถึงแรงงานต่างด้าวตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 อีกจำนวน 14,981 คนที่อยู่ในขั้นตอนการยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 เป็นการผ่อนผันและอำนวยความสะดวกให้กับนายจ้าง สถานประกอบการที่ขาดแคลนแรงงาน และต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาและอยู่ในประเทศอย่างผิดกฎหมาย ให้สามารถปรับเปลี่ยนสถานะโดยได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรและสามารถ ทำงานได้ ซึ่งจะทำให้แรงงานต่างด้าวได้รับการคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ การคุ้มครองตามสิทธิที่พึงได้อันจะเป็นประโยชน์กับแรงงานต่างด้าว ซึ่งจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม ให้มีความเข้มแข็ง เป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องให้กับประเทศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ขั้นตอน วิธีการ การยื่นขอรับ การต่ออายุใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว เพื่อให้นายจ้าง/สถานประกอบการได้ทราบ รวมทั้งเพื่อสร้างความร่วมมือ ร่วมใจ ของทุกภาคส่วนในการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และให้เกิดความเข้าใจได้อย่างถูกต้อง ในแนวทางเดียวกัน เป็นการสนับสนุนการดำเนินการ เขตปลอดการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเพื่อป้องกัน และลดปัญหาการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
          นางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การอบรมโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1/2567 เพื่อให้นายจ้าง/สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว ผู้แทนชมรม สมาคมอาชีพ องค์กรภาคเอกชน ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจพระราชกำหนดการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เข้าใจระเบียบและขั้นตอนการขอรับ การขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน การแจ้งเข้า – แจ้งออกจากงานของแรงงานต่างด้าว 4 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม รวมทั้งให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินการเขตปลอดการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายเพื่อป้องกัน และลดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว
          สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงเสริมสร้างการรับรู้สู่การจ้างแรงงานต่างด้าว อย่างถูกกฎหมาย โดยมีการบรรยายในหัวข้อความรู้เกี่ยวกับกฎหมายประกันสังคม และสิทธิประโยชน์สำหรับแรงงานต่างด้าวผู้ประกันตน โดยวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขั้นตอนการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ของคนต่างด้าว โดยวิทยากร จากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว การยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงาน และการขอรับใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 และวันที่ 3 ตุลาคม 2566 โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (http://e-workpermit.doe.go.th) โดยวิทยากร จากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน และการให้ความรู้เกี่ยวกับ พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 รวมทั้งตอบข้อซักถามโดยวิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!