กาญจนบุรี-นายกเหล่ากาชาด เปิดร้านกาชาดในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว

กาญจนบุรี-นายกเหล่ากาชาด เปิดร้านกาชาดในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว

ภาพ/ข่าว:รักษพล พุ่มพฤกษ์

          วันที่ 9 ธันวาคม 2566 ณ เวทีกาชาด รองศาสตราจารย์ดร.พญ เรวิกา ไชยโกมินทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดร้านกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2566 โดยมี นางสาวกิตติยา จึงรุ่งเจริญกิจ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ พร้อมด้วย ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายรณภพ เวียงสิมมา นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนที่มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก
          จังหวัดกาญจนบุรีได้จัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา ถึงปัจจุบันเป็นเวลา 43 ปี ในปีนี้ได้กำหนดจัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 8 – 17 ธันวาคม 2566 รวมระยะเวลา 10 วัน โดยงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2566          วัตถุประสงค์ เพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด กาญจนบุรีในการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบความเดือดร้อน ความทุกข์ยาก และให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร สำหรับกิจกรรม ของร้านกาชาดในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี ในปีนี้ จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิกิจกรรมตักตลับมัจฉากาชาดนำโชค และการ จำหน่ายสลากกาชาดการกุศล เพื่อให้ทุกท่านได้ลุ้นของรางวัลต่าง ๆ มากมาย เสี่ยงโชคลุ้นรางวัลใหญ่ จำนวน 39 รางวัล และเป็นการร่วมทำบุญ กับเหล่ากาชาดจังหวัดอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีการแสดงที่น่าสนใจจาก หน่วยงานต่าง ๆ บนเวทีกาชาด ให้ประชาชนที่มาเที่ยวงาน ได้รับความ เพลิดเพลินสนุกสนาน การออกร้านมัจฉากาชาดในปีนี้ ได้รับความร่วมมือจาก หน่วยงานราชการ อำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ ให้เหล่ากาชาดจังหวัดนำมาจัด กิจกรรม รวมทั้งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ที่สนับสนุนของรางวัลตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม
          สภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศล ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อประโยชน์ของประชาชน และเป็นที่พึ่งของประชาชน โดยมี องค์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระบรมราชูปถัมภก สภากาชาดไทย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเป็นองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย และ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์อุปนายิกา ผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ด้วยทรงห่วงใยและเล็งเห็นความเดือดร้อนของประชาชน ทุกหมู่เหล่า ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และทรงช่วยเหลือ บรรเทาความทุกข์ ทำให้พสกนิกรอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ทรงโปรดเกล้าแต่งตั้งให้มี นายกเหล่ากาชาดทุกจังหวัด เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกของสภากาชาดไทย ในการนำภารกิจ ทั้ง 4 ด้าน อันได้แก่ การบริการทางการแพทย์และสุขอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อช่วยเหลือผู้เดือดร้อน ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ตลอดจนผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ และช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!