นครสวรรค์-ม.ราชภัฏ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 “วันพ่อแห่งชาติ”

นครสวรรค์-ม.ราชภัฏ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 “วันพ่อแห่งชาติ”

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

          วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายภาสกร วรอาจ รองอธิการบดี ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้เป็นประธานในพิธีวางพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะ และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2566 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลกร และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมพิธี
          พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ (ประเทศไทย) เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงอุทิศพระวรกาย พระราชหฤทัย และพระสติปัญญาของพระองค์ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันยังประโยชน์สุขให้แก่ราษฎรของพระองค์มาโดยตลอด และได้เชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ให้ทรงเป็นพระบิดาแห่งศาสตร์ต่าง ๆ 9 แขนง อันได้แก่ 1) พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ 2) พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย 3) พระบิดาแห่งฝนหลวง 4) พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย 5) พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย 6) พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย 7) พระบิดาแห่งการวิจัยไทย 8) พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย และ 9) พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย
          พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวราชภัฏทั่วประเทศโดยพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ให้เป็นชื่อมหาวิทยาลัยฯ และพระราชทานตราพระราชลัญกรประจำพระองค์ให้เป็นตราประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏจนถึงปัจจุบัน คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!