สิงห์บุรี-งานมหกรรมฮาลาลแฟร์สิงห์บุรี ครั้งที่ 2

สิงห์บุรี-งานมหกรรมฮาลาลแฟร์สิงห์บุรี ครั้งที่ 2

ภาพ/ข่าว:จิระแมน ขำฉ่า

          วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ มัสยิดยามิอุซซุนนะฮ์ ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี นายวราดิสร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมฮาลาลแฟร์สิงห์บุรี ครั้งที่ ๒ นายปรีชา ดิลกพรเมธี ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี นายปัญญา ใช้เฮ็ง นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี คุณแม่ภรณี ธนาคมานุสรณ์ ร่วมพิธีเปิดพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และนายชานนท์ อับดุลย์ล่าห์ ครูสอนศาสนาอิสลาม มัสยิดยามิอุซซุนนะฮ์ กล่าวรายงานดังนี้ มัสยิดยามิอุซซุนนะห์ เป็นสถาณที่ที่ใช้ในการปฏิบัติศาสนกิจของชาวไทยมุสลิม นับถือศาสนาอิสลาม ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดใกล้เคียง ท่านอิหม่าม กาเซ็ม สุขพงษ์ และคณะกรรมการมัสยิด ได้มีการริเริ่มจัดงาน มหกรรมอาหารฮาลาลสิงห์บุรี ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้บำรุงการศึกษาให้กับเด็ก และเยาวชน ซึ่งผลจากการจัดงานดังกล่าวได้รับการตอบรับจากทั้งส่วนราชการ พี่น้องประชาชนทั้งที่นับถือศาสนาอิสลามและต่างศาสนิกเป็นอย่างมาก จนนำมาสู่การจัดงานในครั้งนี้ คือ งานมหกรรมฮาลาลแฟร์สิงห์บุรี ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน ดังนี้ 1. เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและสานสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องชาวไทยต่าง ศาสนิกในสังคมพหุวัฒนธรรม ของจังหวัดสิงห์บุรี , 2. เพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ส่งเสริมและยกระดับธุรกิจด้านอาหารในจังหวัดสิงห์บุรีให้สามารถเข้าสู่การได้รับเครื่องหมายฮาลาล อันจะมีผลในด้านการขยายตลาด ตลอดจนการสนองนโยบายของรัฐบาลในการผลักดัน “ครัวไทยสู่ครัวโลก” , 3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรี โดยใช้จุดขายในเรื่องอาหารฮาลาลและวิถีแห่งวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสิงห์บุรีดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว , 4. เพื่อหารายได้บำรุงการศึกษาให้กับเด็ก เยาวชน ชาวอิสลามจังหวัดสิงห์บุรี

          การจัดกิจกรรม งานมหกรรมฮาลาลแฟร์สิงห์บุรี ครั้งที่ 2 นี้ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองสิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลต้นโพธิ์ และประธานเครือข่าย โอท็อปจังหวัดสิงห์บุรี ในการประสานเครือข่ายผู้ประกอบการเข้าร่วมอบรม “เส้นทางสู่ผลิตภัณฑ์ฮาลาล” และร้านค้าต่าง ๆ มาออกบูธจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ภายในงาน รวมถึงทุกเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดสิงห์บุรี ที่ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จนทำให้การจัดงานในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ สมควรได้รับการขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!