ชลบุรี-ผวจ. แถลงข่าว พิธี 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศล ร.9

ชลบุรี-ผวจ. แถลงข่าว พิธี 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศล ร.9

ภาพ/ข่าว:นิราช / นันทพล ทิพย์ศรี

          ที่ปราสาทสัจธรรม เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี แถลงข่าวการจัดงานพิธี 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนางวรากร วิริยะพันธุ์ รองประธานบริหารปราสาทสัจธรรม, เรือตรีปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยาและนางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมแถลงข่าว
          นายธวัชชัย ฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่พสกนิกร ชาวไทยและชาวโลกทุกคนว่า พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับปการเป็นอเนกอนันต์ ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ ทรงดำรงพระองค์ในหลักทศพิธราชธรรม ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของราษฎร และเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ ในด้านการพระศาสนา พระองค์ทรงดำรงอยู่ในฐานะเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นเป็นอัครศาสนูปถัมภก ทรงให้การอุปถัมภ์สนับสนุนศาสนาทุกศาสนาอย่างเสมอภาคและ เท่าเทียมกัน
          ทั้งนี้ จังหวัดชลบุรี จึงได้ร่วมกับปราสาทสัจธรรม และส่วนราชการต่างๆ จัดโครงการ พิธี 5 ศาสนา เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 5 – 9 ธันวาคม 2566 ที่ปราสาทสัจธรรม เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของทุกศาสนา มุ่งหวังให้ทุกคน ทุกศาสนา ละชั่ว ทําดี และสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือของผู้นำศาสนา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ข้าราชการและประชาชนทุกภาคส่วน โดยส่งเสริมให้ศาสนิกชนร่วมกันเทิดทูน ในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ นำพลังศาสนามาเป็นพลังขับเคลื่อนไปสู่ความร่วมมือในการสร้าง ความเข้าใจอันดี เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ของคนในชาติอย่างยั่งยืน โดยภายในงานมีกิจกรรม ดังนี้ วันที่ 5 ธันวาคม 2566 พิธีบรรพชาสามเณร จำนวน 300 รูป โดยสามเณรที่เข้าร่วมกิจกรรม จะเดินรับบิณฑบาตเช้า ที่ ตลาดใหม่และตลาดลานโพธิ์นาเกลือ ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2566 , วันที่ 6 ธันวาคม 2566 กิจกรรมการเสวนา 5 ศาสนา “มิตรภาพกับการสร้างสังคมสันติสุข ในมิติศาสนา โดยผู้แทนศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม ซิกข์ พราหมณ์ และฮินดู , วันที่ 9 ธันวาคม พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร จำนวน 400 รูป พิธี 5 ศาสนา ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ชมการจัดนิทรรศการในหลวงรัชกาลที่ 9 และผู้เข้างานสามารถร่วมทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต เป็นต้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!